ดาวน์โหลด
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การจดทะเบียนพาณิชย์
 - แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 - แบบคำร้อง
 - รายละเอียดเว็บไซต์
 - สัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน
 - หนังสือแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ
 - หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ
 - หนังสือรับรองฯ
 - หนังสือแสดงความยินยอมของบิดาฯ
 - คำขอดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
 - คำร้องทั่วไป
 - ใบคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา
 - คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 - คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า ออกของรถเพื่อการอื่น
 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถฯ
 - คำขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 - คำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
 - คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารเคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
 - คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
 - คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน
 - คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35
 - คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40
 - คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลไดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตรายตามมาตรา 40
 - คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 40
 - คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตรายตามมาตรา 40
 - คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง
 - คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง
 - คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
 - คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
 - คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
 - คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
 - คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณตามมาตรา 43 วรรคสอง
 - คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม
 - คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44
 - คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44
 - คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44
 - คำสั่งให้ระงับการใช้อาคารตามมาตรา 44
 - คำสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่นตามมาตรา 45
 - คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงและการให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิงที่สร้างขึ้นให้กลับสภาพเดิมตามมาตรา 45
 - คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 45
 - คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง
 - คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 46 วรรคสอง
 - คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 77 (1)
 - คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารมาตรา 77 (2)
 - คำสั่งให้ดำเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยฯ
 - คำสั่งให้ทำสัญญาเช่าที่ดินตามมาตรา 77 (4)
 - แบบ น 1
 - แบบ น 2
 - แบบ น 3
 - หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
 - หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
 - หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
 - หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง
 - หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง
 - แบบ น 9
 - ใบอนุาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
 - ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
 - ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 - ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 - ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology