ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
 - ประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
 - กำหนดประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
 - ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
 - การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
 - เรียกประชุมสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
 - เชิญสมาชิกสภาฯประชุมสภาอง๕ค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - ขอเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน.. เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - ขอเชิญนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ... เข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology