ดาวน์โหลด
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 -  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระ
 - พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อ
 - กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
 - กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพร
 - ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
 - พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาคร
 - พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 - พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535
 - พ_ร_บ_บำรุงท้องที่2508
 - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจา
 - พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญ
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรป
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับกา
 - ระเบียบมท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริห
 - ระเบียบมท.ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
 - ระเบียบมท.ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 2547 แก้
 - ระเบียบมท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology