ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
 แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน (e-plan)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาบุคลากร 61
 - นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานของพนักงาน
 - ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 - ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 - แผนการจัดการความรู้ อบต.หนองงูเหลือม 2562
 - แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 -2563
 - แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology