ดาวน์โหลด
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หน้าปก (2561-2564)
 - คำนำ สารบัญ
 - ส่วนที่ 1: ข้อมูลและสภาพทั่วไป
 - ส่วนที่ 2: สรุปผลการดำเนินงาน
 - ส่วนที่ 3: ยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ส่วนที่ 4: วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology