ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
 แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน (e-plan)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 - แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563
 - รายงานการติดตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2563
 - รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology