โครงสร้างองค์กร
 
 
นายบพิตร อรัญสาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
นางสาวดวงกมล จีบโพธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 
นางสาวปัญจารีย์ ย่านงูเหลือม
รองปลัด อบต.
 
นางสาว ป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวชรัณฎา ทรวงโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางไพรัตน์ ช้อยขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสาวปวีณา เขี้ยมงูเหลือม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นายณัฏฐ์กฤษกา อ่วมในเมือง
จนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
นางสาวรุจิเลขา แท่นกระโทก
นิติกรปฏิบัติการ
 
จ่าสิบเอก เอกธนัช ดัดถุยาวัตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 
นางสาวเจนจิรา ใจงูเหลือม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางนิยม รัตนศฤงค์
คนงานทั่วไป
 
นายสมบัติ เปลี่ยนโพธิ์
ผช.จนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวปิยนุช กระจ่างโพธิ์
คนงานทั่วไป
 
นายประสิทธิ์ ปัดตานัง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุปัญญา กลายกลาง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสมพร ตากงูเหลือม
คนงานทั่วไป
 
นายกิตติพงษ์ แก้วพิลา
พนักงานประจำรถขยะ
 
นายวิทูร กลึงกลาง
พนักงานประจำรถขยะ
 
นายไพฑูณย์ ชะนางกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายผิน วีระชัยรัตนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology