โครงสร้างองค์กร
 
+++
ยังไม่มีข้อมูลบุคลลากรในส่วนนี้
 
นางสาวปัญจารีย์ ย่านงูเหลือม
รองปลัด อบต.
 
นางสาว ป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวดวงกมล จีบโพธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 
นางสาวชรัณฎา ทรวงโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวปวีณา เขี้ยมงูเหลือม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางสาวไพรัตน์ เทียบกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นายณัฏฐ์กฤษกา อ่วมในเมือง
จนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
นางสาวรุจิเลขา แท่นกระโทก
นิติกรปฏิบัติการ
 
จ่าสิบเอก เอกธนัช ดัดถุยาวัตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 
นางสาวเจนจิรา ใจงูเหลือม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายพร กลายกลาง
พนง.ขับรถยนต์
 
นางนิยม รัตนศฤงค์
คนงานทั่วไป
 
นายสมบัติ เปลี่ยนโพธิ์
ผช.จนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวปิยนุช กระจ่างโพธิ์
คนงานทั่วไป
 
นายอรรถพล เทียนงูเหลือม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายประสิทธิ์ ปัดตานัง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุปัญญา กลายกลาง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายถวิล ฆ้องนอก
คนงานทั่วไป
 
นายสมพร ตากงูเหลือม
คนงานทั่วไป
 
นายเพิ่ม สมบูรณ์
พนักงานประจำรถขยะ
 
นายกิตติพงษ์ แก้วพิลา
พนักงานประจำรถขยะ
 
นายวิทูร กลึงกลาง
พนักงานประจำรถขยะ
 
นายไพฑูณย์ ชะนางกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายผิน วีระชัยรัตนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology