โครงสร้างองค์กร
 
 
นางสาวธนาภรณ์ ม่วงณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวราตรี กระจงกลาง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
นางอัญญรัตน์ โชติกลาง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
นางสาวสมพร เลี่ยมงูเหลือม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
นางแสงดาว ระเบียบโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาววรพร มาตรหมาย
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวนิภารัตน์ หม่อมกลาง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ
 
นางสาวจุฑารัตน์ ใจงูเหลือม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวลัดดาวรรณ จ่างูเหลือม
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวธัญวรัตม์ ถึงกลาง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology