โครงสร้างองค์กร
 
 
นายนิรันดร์ ชัยศิรินิรันดร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 
นายจักรินทร์ สุพรรณกลาง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
นายสุแทน สุ่มอินทร์
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
 
นายวัชรพงศ์ คงฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นางสาวเกวรินทร์ คงฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายสาโรจน์ เจียกงูเหลือม
ผช.นายช่างไฟฟ้า
 
นายกฤตเมธ นอนโพธิ์
พนง.ผลิตน้ำประปา
 
นางราวดี สื่อกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายสำราญ ยิ้มย่อง
พนง.ผลิตน้ำประปา
 
นายสนาม จันทร์นิ่ม
พนง.ผลิตน้ำประปา
 
นายพีระ สังฆรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
 
นายอภิรมย์ กระเบากลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประปา)
 
นายลี ช้อยขุนทด
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ประปา)
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology