โครงสร้างองค์กร
 
 
นายบพิตร อรัญสาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
นางสาวปัญจารีย์ ย่านงูเหลือม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
นางสาวป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวธนาภรณ์ ม่วงณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวไขนภา ชัดสระน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวศุภวรรณ ทัศนพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวผกากรอง กุลงูเหลือม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 
นายนิรันดร์ ชัยศิรินิรันดร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology