โครงสร้างองค์กร
 
 
นางสาวศุภวรรณ ทัศนพันธ์
ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวภควดี นันกลาง
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสุดาทิพย์ คีมทองหลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย)
 
นางยุพา กิ่งโพธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย)
 
นางสาวสุพัตรา สุพรรณกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวเสาวนี ผินงูเหลือม
ครูผู้ดูแลเด็ก (อันดับครูผู้ช่วย)
 
นางเกษม สงิมทอง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
 
นายถวิล ฆ้องนอก
คนงานทั่วไป
 
นางจำรัส สังฆบุตร
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
 
นางสุวรา คงฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology