กราบเรียน พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองงูเหลือม กระผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองงูเหลือมให้มาทำหน้าที่บริหารจัดการ พัฒนาตำบลของเราให้เจริญก้าวหน้า บำบัดทุกข์สร้างสุขให้แก่ทุกท่านวารสารรายงานกิจการดำเนินงานประจำปี 2556 เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงผลงาน และความสำเร็จในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการดำเนินงานพัฒนาตำบลหนองงูเหลือมทั้งในด้านบริหารจัดการองค์กรทั้งนโยบายโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี ด้านเศรษบกิจ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด้านกีฬาและนันทนาการ และเพื่อเป็นสื่อกลางแก่ทุกๆท่านว่า ความสำเร็จของ อบต.หนองงูเหลือม เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือของทุกๆท่าน อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ในโอกาสนี้กระผมในฐานะตัวแทนของอบต.หนองงูเหลือมขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลหนองงูเหลือมว่าจะดำเนินการพัฒนาตำบลของเราในทุกด้านและถือเอาประโยชน์ สุขของทุกๆท่านเป็นสำคัญและจะช่วยกันแก้ปัญหาตามความต้องการของพี่น้องชาวตำบลหนองงูเหลือมและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การผลิตข้าวมาตรฐาน"
                                                                                                                                                                     นายสมพงษ์ ใจงูเหลือม
                                                                                                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology