โครงสร้างองค์กร
 
+++
 
นายบพิตร อรัญสาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
(.................... .....................)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
(.................... .....................)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
(.................... .....................)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม


 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology