ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมชุดกล้องวงจรปิด cctv บ้านรวง หมู่ที่ ๓ บ้าน , บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ , ป้อมตำรวจตำบลหนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2564
ขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม 30-03-2564
ซื้อชุดรับแขก แบบ ๕ ที่นั่ง (โครงไม้ ที่นั่ง ? พนักพิงเบาะลอย พร้อมโต๊ะกลาง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2564
ซื้อใบเสร็จแบบกระดาษต่อเนื่อง ๓ พับ สำหรับระบบค่าเก็บขนขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จำนวน ๑๘,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบุญละมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบุญละมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-03-2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน ? น้ำเย็น ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
ซื้อ๑. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ๒. เก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว ๓. ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2564
ซื้อ๑. สารส้มก้อนใส จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ๒. คลอรีนผง ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๖๕ % จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะกิโลเมตร ๑๓๓๓๖๗ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2564
ซื้อ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2564
ขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม 09-02-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-02-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2564
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) 06-01-2564
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ) จำนวน ๒๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
ซื้อ๑.น้ำดื่มขวด ๖๐๐มล. (๑ แพ็ค บรรจุ ๑๒ ขวด) จำนวน ๘๖ แพ็ค ๒.น้ำแข็งหลอด บรรจุถุงปุ๋ย ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๒ ถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology