แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
 
* ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ 
ที่อยู่  โทรศัพท์ 
 
ส่วนที่1: เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
  การขอข้อมูลข่าวสาร การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
  การใช้ Internet ตำบล การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
  การออกแบบอาคาร การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การชำระภาษีป้าย การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  การชำระภาษีบำรุงท้องที่ อื่นๆ (ระบุ) 
ส่วนที่2: ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม
 1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
 1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
 1. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ส่วนที่3: ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
 1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
 1. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
 1. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ส่วนที่4: ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
 1. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
 1. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
 1. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่5: ท่านคิดว่า อบต. ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
  ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
  ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
  ด้านบริการการรับชำระภาษี
  ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
  อื่นๆ (ระบุ)