รวมกฎหมายและกฎกระทรวงเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - กฎกระทรวง_ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้น.PDF
 - ประกาศกระทรวงการคลังพิจารณาทรัพย์สินของ.pdf
 - กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศ.PDF
 - 12 กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562.pdf
 - ประกาศมท(การดำเนินการตามพรบภาษีที่ดินฯ).pdf
 - กฎกระทรวง อาคารที่มิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อ.pdf
 - สรุปสาระสำคัญของร่างกฎหมายลำดับรอง (14 ก.พ.63).pdf
 - พ.ร.ฏ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.PDF
 - ประกาศร่วมกรณีมีการใช้ประโยชน์หลายประเภ.pdf
 - ประกาศร่วมยกเว้นกรณีบุคคลธรรมดาใช้ประโย.pdf
 - ระเบียบมทว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีท.PDF
 - กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ.PDF
 - รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf
 - ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมุลค่าฐานภาษี.pdf
 - .htaccess
 - ประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นมูลนิธิ.pdf
 - กฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปล.PDF
 - กฎกระทรวง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง.PDF
 - 13 กฎกระทรวงมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง.pdf
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology