1. สภาพทั่วไป


     1.1 ที่ตั้งขนาด
          ตำบลหนองงูเหลือม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ อยู่ห่างจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติประมาณ 10 กิโลเมตร

  1.1.1 อาณาเขตท้องที่ตำบล
  ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันออก ติดต่อ  ตำบลใหม่ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศใต้ ติดต่อ  ตำบลท่าช้าง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันตก ติดต่อ  ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
       
  1.1.2 แนวเขตตำบลโดยละเอียด    
  ทิศเหนือ เริ่มต้นที่จุดตัดทางหมูลาว – บ้านหนองกระทิง ที่พิกัด T.B. 001699 ไป ทางทิศเหนือตามกึ่งกลางทางสาธารณะถึงจุดตัดพิกัด T.B.006731 ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้ ถึงจุดตัดทางเกวียนเก่าที่พิกัด T.B.019727 ระยะทาง ประมาณ 1.35 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามที่นา ถึงจุดตัดถนนหมูลาวที่
พิกัด T.B.025717 ระยะทางประมาณ 1.05 กิโลเมตร ระยะทางรวม 6.1 กิโลเมตร
 
       
  ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดตัดทางหมูลาว ที่พิกัด T.B.025717 ไปทางทิศใต้ตามแนว เขตบ้านเกราถึงจุดตัดถนนสายบ้านเกรา–ถนนมิตรภาพ ที่พิกัด T.B. 029704 ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามถนนสาย บ้านเกรา–มิตรภาพถึงจุดตัดถนนมิตรภาพที่พิกัด T.B 030692 ระยะทาง ประมาณ 1.4 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามจุดกึ่งกลาง
ถนนสายมิตรภาพถึงจุดตัดที่พิกัด T.B. 031693 ระยะทางประมาณ 0.15  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางทางเก่าบ้านขาม– บ้านโนนกราด–บ้านรวง ถึงจุดตัดที่พิกัด T.B.034680 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางถนนสายบ้านโนนด่าน–ถนน มิตรภาพ ถึงจุดตัดถนนบ้านเมืองหลวง ที่พิกัด T.B. 045667 ระยะทาง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านที่นาไปถึง จุดตัดถนนรอบบ้านรวง–บ้านขาม ที่พิกัด T.B.049660 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามจุดกึ่งกลางถนนรอบบ้านรวง–บ้านขาม ถึง เหมืองส่งน้ำที่พิกัด T.B.048654 ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร ไปทาง ทิศใต้ตามเหมืองส่งน้ำ ผ่านเขตบ้านพระวังหาร ถึงทำนบตาเก็งที่พิกัด T.B.059638 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทาง
ประมาณ 11.4 กิโลเมตร
 
       
  ทิศใต้ เริ่มต้นที่ทำนบตาเก็งที่พิกัด T.B.059638 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามจุดกึ่งกลางห้วยใหญ่หรือห้วยมะเดื่อ ผ่านทิศเหนือของบ้านด่านท่าแดงถึง จุดตัดลำตะคองใหม่ลำบริบูรณ์ที่พิกัด T.B.030614 ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามลำบริบูรณ์ถึงคลองส่งน้ำชลประทานที่พิกัด T.B.022621 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามคลองส่งน้ำชลประทานถึงจุดตัดทางบ้านโตนด–บ้านพระพุทธ ที่พิกัด T.B.031620 ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุด ระยะทางประมาณ 6.4 กิโลเมตร  
       
  ทิศตะวันตก เริ่มต้นที่จุดตัดบ้านโตนด–บ้านพระพุทธ ที่พิกัด T.B.031620 ไปทางทิศเหนือผ่านที่นาถึงทางเข้าบ้านโตนด ที่พิกัด T.B.010636 ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือตามจุดกึ่งกลางถนนบ้านโตนด– บ้านโพธิ์น้อย ถึงจุดตัดทางเก่าไปถนนมิตรภาพที่พิกัด T.B.008666 ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางเก่าถึงจุดตัดถนนมิตรภาพที่ กม. 17/1 ที่พิกัด T.B.998676 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามทางเก่า ถึงจุดตัดทางหมูลาว ที่พิกัด T.B.001696 ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดรวม
ระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตร
 
       

    1.2 เนื้อที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมมีเนื้อที่ประมาณ 42.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,562.5 ไร่

    1.3 ภูมิประเทศ
          ตำบลหนองงูเหลือมมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่น และที่ดอนในบริเวณที่ตั้งของ หมู่ 8 , 9 และหมู่ 15

    1.4 จำนวนหมู่บ้านและประชากร
           ตำบลหนองงูเหลือม แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน และมีประชากรดังต่อไปนี้

ตารางแสดงจำนวนประชากรในตำบลหนองงูเหลือม

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านโนนกราด  หมู่ 1
บ้านหนองงูเหลือม  หมู่ 2
บ้านรวง  หมู่  3
บ้านพระวังหาร  หมู่  4
บ้านสวาสดิ์  หมู่ 5 
บ้านสวาสดิ์ หมู่  6
บ้านประกายปรง  หมู่ 7
บ้านนาตาวงษ์  หมู่ 8
บ้านโนนหมัน  หมู่ 9
บ้านโตนด หมู่  10
บ้านเสม็ด หมู่ 11
บ้านโพธิ์น้อย  หมู่ 12
บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ 13
บ้านสลักได หมู่ 14
บ้านหนองแดง  หมู่  15

438
281
435
186
180
188
269
590
631
255
203
290
330
282
200

465
290
413
204
236
181
306
589
640
271
193
328
378
309
185

903
571
848
390
416
369
575
1,179
1,271
526
396
618
708
591
385

216
153
196
89
100
89
157
328
455
141
105
144
196
150
196

นายสมลักษณ์  ใจงูเหลือม
นายฉลอง  ตากงูเหลือม
นางประกอบ  แคนงูเหลือม
นายสมหมาย  แยกงูเหลือม
นายสุรพล  สารธรรมาธิคุณ
นายจันทร์  ปราบงูเหลือม
นายสังวาล   หม่อมกลาง(กำนัน)
ส.ต.อ. จรัส  วีระชัยรัตนา
นายกานต์  กองงูเหลือม
นายสมนึก  เสดโคกสูง
นายนิยม  พับโพธิ์
นายบุญมี  ดีโพธิ์
นางประหยัด  ไทยงูเหลือม
นายประสิทธิ์  ชะม้ายกลาง
นายสะอ้อน พูนสำโรง

รวม  15 หมู่บ้าน

4,758

4,988

9,746

2,715

-----------------------------

2. สภาพเศรษฐกิจ

    2.1 การประกอบอาชีพ

       ประชากรในตำบล ร้อยละ 83 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม โดยสภาพที่ตั้งของตำบลเป็นที่ราบลูกคลื่นเหมาะแก่การทำนา ซึ่งมีการทำนาปีละ 1 ครั้ง (บางหมู่บ้านทำนาปรัง รวมประมาณ 1,000 ไร่) โดยอาศัยน้ำฝน และน้ำชลประทานจากคลองสีฟัน ลำเหมืองโนนแค คลองมะเดื่อ คลองอีสานเขียว และบึงปรือแวง ในบริเวณที่ดอนซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่ 8,9,15 มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อตั้งทำให้ประชากรในตำบลมีรายได้ จากการจ้างแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวนบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น น้อยหน่า มะพร้าว มะม่วง เป็นต้น

       ในบางหมู่บ้านประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ การทำเสื่อกก ตีเหล็ก เครื่องจักสาน ทำไม้กวาด ในฤดูหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรทำการปลูกต้นหอม กระเทียม เพื่อค้าขายสามารถ ทำรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และมีอาชีพนอกจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 17 เช่น ค้าขาย รับราชการลูกจ้าง เป็นต้น

         2.1.1 ผลผลิต

        ผลผลิตที่สำคัญของตำบลได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร จากสถิติปี 2553 พอสรุปได้คือ

  ข้าวนาปี ปลูกในพื้นที่ 11,899.50

ไร่

    ผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัม/ไร่
    ผลผลิตรวม 5,945     ตัน
    มูลค่า 95,192,000               บาท
         
  ข้าวนาปรัง

ปลูกในพื้นที่                      

2,545   ไร่
   

ผลผลิตเฉลี่ย                         

700  กิโลกรัม/ไร่
   

ผลผลิตรวม                            

1,781 ตัน
   

มูลค่า                         

24,941,000 บาท
         
  หอมแบ่ง

ปลูกในพื้นที่                           

56  ไร่
   

ผลผลิตเฉลี่ย                        

2,000   กิโลกรัม/ไร่
   

ผลผลิตรวม                            

112 ตัน
    มูลค่า                                       5,600,000 บาท
         
  มันสำปะหลัง

ปลูกในพื้นที่                            

419 ไร่
   

ผลผลิตเฉลี่ย                       

4,000    กิโลกรัม/ไร่
    ผลผลิตรวม                        1,676    ตัน
   

มูลค่า                                 

10,000,000    บาท
         

          2.1.2 แรงงาน

        จากจำนวนประชากรของตำบลหนองงูเหลือมทั้งหมด 9,746 คน ประชากรที่มีอยู่ในวัยแรงงาน (ช่วงอายุ 12-60 ปี) มีประมาณ 6,895 คน หรือร้อยละ 70.75 ของประชากรทั้งตำบล ประชากรในวัยแรงงานนี้ประมาณร้อยละ 65 เป็นประชากรในภาคเกษตรกรรม ส่วนแรงงานที่เหลือร้อยละ 20 เป็นแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ผู้รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย รับราชการ ก่อสร้าง เป็นต้น และสำหรับประชากรในวัยแรงงานทั้งหมดนี้ประมาณร้อยละ 15 เป็นผู้ว่างงานแบบซ่อนเร้น ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่าง ๆ

   2.2 ลักษณะการใช้ที่ดิน

         การใช้ที่ดินในตำบลหนองงูเหลือมมีลักษณะการใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์ ดังนี้

ตารางแสดงการใช้ที่ดินในตำบลหนองงูเหลือม

ประเภท

จำนวนพื้นที่

ไร่

ร้อยละ

1.  พื้นที่เกษตรกรรม
2.  พื้นที่ที่อยู่อาศัย
3.  พื้นที่แหล่งน้ำ
4.  พื้นที่สาธารณะอื่น ๆ

17,657
3,710
1,291
3,905

66%
14%
5%
15%

รวม

  26,563

100


     2.3 การตั้งถิ่นฐาน

          การตั้งถิ่นฐานของประชากรของตำบลมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นกลุ่มอาศัยอยู่ บนพื้นที่ดินดอน มีการแบ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยเป็นแนวรั้วชัดเจน

     2.4 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

  - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 8 แห่ง  
  - โรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง  
  - โรงสีขนาดใหญ่ 1 แห่ง  
  - โรงสีชุมชน 10 แห่ง  
       

     2.5 พาณิชยกรรม

         ในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร คือ ข้าว เกษตรกรจะนำไปขายเองเพราะมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่อยู่ภายในตำบล ส่วนการปลูกหอมนั้นจะมีพ่อค้ารับซื้อถึงหมู่บ้าน
         การค้าขายภายในตำบลและแต่ละหมู่บ้านมีร้านขายของชำเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถให้บริการที่เพียงพอต่อประชากรในตำบล
         ประชากรในตำบลยังมีอาชีพขายเครื่องมือทางการเกษตรขนาดเล็ก เช่น จอบ มีด เสียม เป็นต้น ซึ่งเป็นการค้าขายในตำบล และในตำบลใกล้เคียงอื่น ๆ

     2.6 อุตสาหกรรม

      อุตสาหกรรมในตำบลมีทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังนี้

      2.6.1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่นการทำเสื่อกก ในหมู่ 4,5,6,7,14 การทำไม้กวาดหมู่ 9การตีเหล็ก หมู่ 13 การทำเครื่องจักรสานหมู่ที่ 2,8
      2.6.2 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงสีข้าวขนาดใหญ่ส่งออกหมู่ที่ 8 ,โรงงานเย็บผ้าหมู่ที่ 8,9,15 โรงงานขึ้นรูปเหล็กหมู่ที่ 9 ,โรงงานบรรจุก๊าซ หมู่ที่ 8 , โรงงานกลึงเหล็ก หมู่ที่ 2 ,โรงงานผลิตซีอิ้ว หมู่ที่ 2โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ที่ 15

3. สภาพทางสังคม

     3.1 การศึกษา

           ในตำบลหนองงูเหลือมมีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แยกได้ดังนี้

ตารางจำนวนนักเรียนและครูอนุบาล 3 ขวบ
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

เพศ
สถานภาพ

ชาย

หญิง

รวม

นักเรียน

63

57

120

ครูพี่เลี้ยง

-

6

6

รวม

63

63

126

    โรงเรียนระดับประถมศึกษาในตำบลหนองงูเหลือม

  1.โรงเรียนชุมชนวัดรวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
นักเรียนมาจากหมู่ที่ 1,2,3 (หมู่ 9 ต.โตนด อ.โนนสูง)
     
  2.โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
นักเรียนมาจากหมู่ที่ 4,5,6,7
     
  3.โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
นักเรียนมาจากหมู่ที่ 8,9,13,15
     
  4.โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
นักเรียนมาจากหมู่ที่ 10,11,12
     
  5.โรงเรียนวัดสลักได ตั้งอยู่หมู่ที่ 14
นักเรียนมาจากหมู่ที่ 14 (หมู่ 6 ต.ท่าช้าง)
มีจำนวนนักเรียนและครูในระดับประถมศึกษาดังนี้

มีจำนวนนักเรียนและครูในระดับประถมศึกษาดังนี้

ตารางจำนวนนักเรียนและครูระดับประถมศึกษา

ระดับชั้น

รวม

นักเรียนชั้นอนุบาล  1
นักเรียนชั้นอนุบาล  2
นักเรียนชั้นอนุบาล  3

36
41
147

รวมชั้นอนุบาล

224

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

98
103
115
124
110
87

รวมชั้นประถมศึกษา

637

ข้าราชการครู

51

รวมทั้งหมด

912


     โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

      มีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 นักเรียนมาจากทุก หมู่บ้านในตำบล และจากตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง มีครูและนักเรียนดังนี้

จำนวนนักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษา

เพศ สถานภาพ

รวม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

56
68
54
42
43
35

ข้าราชการครู

29

รวมทั้งหมด

327

    3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

      ประชากรในตำบลหนองงูเหลือม ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ในเขตตำบลหนองงูเหลือม มีวัดจำนวนทั้งหมด 10 แห่ง ดังนี้

  1. วัดโนนโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 1,2  
  2. วัดรวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 1,2,3  
  3. วัดพระวังหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 4  
  4. วัดอำนวยศิลป์สารกิจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 5,6,7  
  5. วัดโนนนางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 8  
  6. วัดโนนหมัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 9  
  7. วัดสมานมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 10,11,12  
  8. วัดโพธิ์ปรือแวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 13  
  9. ที่พักสงฆ์หนองแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 15  
  10. ที่พักสงฆ์คูเมืองเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 15 และหมู่ 2  
    ตำบลบ้านใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

4. ด้านสาธารณสุข

    ปัจจุบันในตำบลหนองงูเหลือมมีสถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง มีเตียง 4 เตียง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 222 คน โดยมีบุคลากรดังนี้ต่อไปนี้

  1. นายบุญส่ง ปึ้งสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาวงษ์  
  2. นางอมรรัตน์ ฉันงูเหลือม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  3. นายพิเชษฐ โชติกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  4. นางนิชาภา สังฆรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  5. นายสมพงษ์ ลือกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
  6. นางสุปราณี บำรุงถิ่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
  7. นางสาวนงนุช สีหฤทธิไกร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ  
  8. นางสมคิด ตากงูเหลือม พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย  
  9. นางมาลตี นวลใย ผู้ช่วยงานทันตกรรม  
  10. นางสาวสมหวัง จีบโพธิ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
  11. นายสามารถ จีบโพธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
  12. นางสาวสุกัญญา เชยโพธิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
       

การดำเนินงานในปี  2555  ที่ผ่านมาของศูนย์ แพทย์ชุมชนสรุปได้ดังนี้
ตารางสรุปผลการพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับที่

กิจกรรม
จำนวน
1

จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์คู่

1,224  คน

2
การวางแผนครอบครัวทั้งหมด

1,106  คน

3
จำนวนผู้ป่วยโรคทางจิตเวช

26  คน

4
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
120  คน
5
งานผู้สูงอายุ
  - จำนวนชมรมผู้สูงอายุ

15  ชมรม

  - จำนวนสมาชิกร่วมกิจกรรมในชมรม

950  คน

6
งานอนามัยโรงเรียน
  - เด็กก่อนประถมได้รับการตรวจสุขภาพ

216  คน

  - เด็กประถมได้รับการตรวจสุขภาพ

656  คน

  - เด็กมัธยมได้รับการตรวจสุขภาพ

560  คน

  - เด็กวัยเรียนได้รับการเฝ้าระวังการได้ยิน
-
  - เด็กวัยเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวะ  การขาดสารไอโอดีน

656 คน

นักเรียนประถมได้รับการตรวจคอพอก
  - นักเรียนก่อนประถมได้รับการตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตาEch

216 คน

  - นักเรียนประถมได้รับการตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตา Ech

656 คน

7
งานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
  - จำนวนนักเรียนชั้นประถม1ได้รับวัคซีนบีซีจี,วัคซีนดีที เข็มที่ 1และ 2 ,วัคซีนหัด  หัดเยอรมัน  คางทูม

110 คน

  - จำนวนนักเรียนชั้นประถม 2 ได้รับวัคซีนดีทีกระตุ้น 1 เข็ม / โอพีวี
-
  - จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6   ได้รับวัคซีนดีทีกระตุ้น

109 คน

8
งานทันต์สาธารณสุข
  - นักเรียนประถมศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากตามระบบเฝ้าระวังฯ

670  คน

  - นักเรียนประถมศึกษาสภาวะเหงือกปกติ

388  คน

  - นักเรียนประถมศึกษาสภาวะเหงือกอักเสบ

90  คน

  - นักเรียนประถมศึกษามีความต้องการรักษาเร่งด่วน

157  คน

  - นักเรียนประถมศึกษามีฟันแท้ผุ

157  คน

9
งานทันต์กรรมในโครงการหลักประกันสุขภาพ
  - ผู้ได้รับบริการทันต์กรรมทั้งหมด

1,629  คน

  - ผู้ได้รับบริการทันต์กรรมที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

1,525  คน

10
งานบริการทันต์กรรม
  - อุดฟัน

582คน/683ซี่

  - ถอนฟันปกติ

460คน/487ซี่

  - ขูดหินน้ำลาย

408คน

11
งานส่งเสริมทันต์สุขภาพ
- เคลือบหลุมร่องฟัน

159คน/486ซี่

12
จำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)

 218 /445คน

13
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
25 คน  

5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


     ตำบลหนองงูเหลือมมีป้อมตำรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และมีการติดตั้งจุดตรวจภายในตำบล
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สมาชิก อปพร. จำนวน 116 คน มีการออกตรวจตระเวนรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ตำบลทุกวัน

6. การบริการพื้นฐาน

     6.1 การคมนาคม
           การคมนาคมของตำบลมีเส้นทางคมนาคมทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบลเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ มีดังนี้

         6.1.1 ถนนระหว่างตำบล

         1) ถนนโยธาธิการ

         1.1) ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านหมู่บ้านหมู่ที่ 9 , 8 , 2 , 5 , 6 , 7 , 4 , 14 ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
         1.2) ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองงูเหลือมกับตำบลบ้านโพธิ์ ผ่านหมู่ที่ 10,11,12,13,8 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
         1.3) ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่ 5 , 6 , 12 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

         2) ถนนสาธารณะ
         2.1) ถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 12 กับหมู่ 7 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
         2.2) ถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างหมู่ 8 , 3 , 1 กับตำบลโตนด อำเภอโนนสูง ระยะประมาณ 2 กิโลเมตร

         6.1.2 ถนนภายในตำบล

         1) ถนนสาธารณะ
         1.1) ถนนดิน ถนนในตำบลส่วนมากยังเป็นถนนดินเชื่อมต่อระหว่างบ้านแต่ละหมู่บ้าน เชื่อม กับถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
         1.2) ถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านภายในตำบลและเชื่อมกับถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร

      6.2 การโทรคมนาคม

            -ไปรษณีย์ตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 9
            -โทรศัพท์ภายในบ้าน 896 คู่สาย ให้บริการไปแล้ว 745 คู่สาย
            -โทรศัพท์สาธารณะ 11 แห่ง

      6.3 การไฟฟ้า

            ในตำบลหนองงูเหลือม ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูงและยังมีประชาชนจำนวนน้อยยังไม่มีไฟฟ้าใช้

      6.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

            ลุ่มน้ำและแหล่งน้ำของตำบล ในตำบลหนองงูเหลือม มีลำน้ำที่ไหลผ่าน คือ ลำบริบูรณ์ ซึ่งแยกจากลำตะคลอง ลำบริบูรณ์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งในฤดูการผลิตและหลังฤดูการผลิตเป็นจำนวนมาก ลำบริบูรณ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำต่าง ๆ เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งสิ้น แหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ยังสามารถแบ่งออกเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ้งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำของตำบลและแหล่งน้ำเหล่านี้ยังเกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยได้นำน้ำไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย

      6.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
            แหล่งน้ำที่มีอยู่ในตำบลเป็นแหล่งน้ำใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาจากงบประมาณต่าง ๆ ของรัฐแหล่งน้ำเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล ในลักษณะของการอุปโภค และภาคอุตสาหกรรม

7. ข้อมูลอื่น ๆ

      7.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

            ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ บึงปรือแวง ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 884 ไร่ ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาจากหลายหน่วยงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากบึงปรือแวงนี้ มีประโยชน์ต่อประชากรในตำบลอย่างมาก เช่น การใช้น้ำในการทำประปาอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยและกรมทรัพยากรน้ำ ในปัจจุบันการประปาตำบลหนองงูเหลือมเป็นผู้ดำเนินการโดยการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดยชาวบ้าน 15 หมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในการเกษตร การใช้น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและในอนาคต บึงปรือแวงจะได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ราชการ หรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไป

       7.2 มวลชนจัดตั้งงาน

         1. ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 รุ่น 300 คน
         2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 2 รุ่น 116 คน
         3. กลุ่มสตรีแม่บ้าน จำนวน 15 กลุ่ม

8. ศักยภาพตำบล

       8.1 ศักยภาพด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

       8.1.1. สภาและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
             1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 30 คน
             2. คณะผู้บริหาร

       8.1.2. พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
     
  1. นายสันติพงษ์ เบามะเริง
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (รัฐศาสตร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
  สำนักงานปลัด อบต.  
     
  2. นางสาวสาคร ย่านงูเหลือม หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)  
     
  3. นางสาวไขนภา ชัดสระน้อย นักพัฒนาชุมชน
  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)  
     
  4. นางสาวดวงกมล จีบโพธิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญชี)  
     
  5. นางสาวอรพิม ทรวงโพธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
  6. นางสาว ป.วิจิตรา ชาติงูเหลือม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)  
     
  7. นางสาวศวีณา จริงสันเทียะ เจ้าพนักงานธุรการ
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การเงิน)  
     
  8. นายณัฏฐ์กฤษกา อ่วมในเมือง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบริหารธุรกิจ)  
     
  กองคลัง  
     
  9. นางสาวธนาภรณ์ ม่วงณรงค์ ผู้อำนวยการกองคลัง
  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์)  
     
  10. นางอัญญรัตน์ โชติกลาง นักวิชาการคลัง
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญชี)  
     
  11. นางแสงดาว ระเบียบโพธิ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญชี)  
     
  12. นางสาวสมพร เลี่ยมงูเหลือม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญชี)  
     
  13. นางสาวนิภารัตน์ หม่อมกลาง เจ้าพนักงานพัสดุ
  วุฒิการศึกษา ปวส. (คอมพิวเตอร์)  
     
  กองช่าง  
     
  14. นายโอวาส หว่างกลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
     
  15. นายอารี ลือกลาง นายช่างโยธา
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
     
  16. นายจักรินทร์ สุพรรณกลาง นายช่างไฟฟ้า
  วุฒิการศึกษา ปวส. (ไฟฟ้ากำลัง)  
     
  17. นายจำลอง ภูมิโคกรักษ์ นายช่างเขียนแบบ
  วุฒิการศึกษา ปวส. (โยธา)  
     
  18. นายสุแทน สุ่มอินทร์ เจ้าพนักงานการประปา
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คุรุศาสตร์)  
     
  ส่วนศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
  19. นางศุภวรรณ ยุทธนาพงศ์ นักวิชาการศึกษา
  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)  
     
  ส่วนส่งเสริมการเกษตร  
     
  20. นางสาวผกากรอง กุลงูเหลือม นักบริหารงานการเกษตร
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (เกษตรศาสตร์พืชสวน)  
     
       8.1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
     
     
  สำนักงานปลัด อบต.  
     
  1. นายพร กลายกลาง พนักงานขับรถยนต์
  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา  
     
  2. นายสมบัติ เปลี่ยนโพธิ์ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     
  3. นางสาวเจนจิรา ใจงูเหลือม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญชี)  
     
  4. นางสาววิศนี เผื่อนงูเหลือม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)  
     
  5. นางสาวสุพัตรา สุพรรณกลาง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)  
     
  6. นางสาวชนากานต์ พินธุนิบาต ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
     
  7. นายชูศักดิ์ ศรีนาค นักการภารโรง
  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     
  8. นายนุชิต ขุดโพธิ์ รักษาความปลอดภัย (ยาม)
  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา  
     
  9. นางนิยม รัตนศฤงค์ คนครัว
  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา  
     
  10. นายเริงสัน เจียกงูเหลือม คนงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา  
     
  11. นายฝ่าย ขามกิ่ง คนงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา  
     
  12. นายสมพร ตากงูเหลือม คนงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา  
     
  13. นายถวิล ฆ้องนอก คนงานทั่วไป
  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     
  กองคลัง  
     
  14. นางสาวจุฑารัตน์ ใจงูเหลือม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  วุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี)  
     
  15. นางสาวลัดดาวรรณ จ่างูเหลือม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  วุฒิการศึกษา ปวส. (การบัญชี)  
     
  16. นางสาวธัญวรัตน์ ถึงกลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การบัญชี)  
     
  12. นางสาวสมพร เลี่ยมงูเหลือม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
  วุฒิการศึกษา ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
     
  13. นางสาวนิภารัตน์ หม่อมกลาง เจ้าพนักงานพัสดุ
  วุฒิการศึกษา ปวส. (คอมพิวเตอร์)  
     
  กองช่าง  
     
  17. นางราวดี เจียกงูเหลือม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  วุฒิการศึกษา ปวช. (การบัญชี)  
     
  18. นายสาโรจน์ เจียกงูเหลือม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  วุฒการศึกษา ปวช. (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)  
     
  19. นายกฤตเมธ นอนโพธิ์ พนักงานผลิตน้ำประปา
  วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างอุตสาหกรรมไฟฟ้า  
     
  20. นายสมาน พานเพชร พนักงานผลิตน้ำประปา
  วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย  
     
  21. นายสนาม จันทร์นิ่ม พนักงานผลิตน้ำประปา
  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา  
     
  22. นายสมนึก สอสะอาด พนักงานผลิตน้ำประปา
  วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา  
     
  ส่วนศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
  23. นางสาวสุดาทิพย์ ดองโพธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)  
     
  24. นางสาวเสาวนี ผินงูเหลือม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การศึกษาปฐมวัย)  
     
  25. นางยุพา กิ่งโพธิ์ ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
  วุฒิการศึกษา ปกศ.สูง (วิทย์ทั่วไป)  
     
  26. นางเกษม สงิมทอง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
  วุฒิการศึกษา ปกศ.สูง (พัฒนาชุมชน)  
     
  27. นางวันเพ็ญ คงฤทธิ์ ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)  
     
  28. นางจำรัส สังฆบุตร ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (การเงินการธนาคาร)  
     
      โดยมีโครงสร้างในการบริหารดังนี้

      8.2 ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้มีศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 
  8.2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน      
         
  1. เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
  2. เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 2 เครื่อง
  3. ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ จำนวน 20 หลัง
  4. คอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง
  5. เครื่องอัดสำเนา จำนวน 1 เครื่อง
  6. เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
  7. เครื่องพิมพ์ (printer) จำนวน 9 เครื่อง
  8. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 ชุด
  9. ตู้นิรภัย จำนวน 1 หลัง
  10. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
  11. กล้องบันทึกวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง
  12. วิทยุมือถือสื่อสาร จำนวน 11 เครื่อง
  13. โทรศัพท์ จำนวน 11 เครื่อง
  14. เครื่องเล่นวีซีดี /ดีวีดี จำนวน 4 เครื่อง
  15. เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง
  16. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 21 เครื่อง
  17. โทรทัศน์ จำนวน 3 เครื่อง
  18. เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง
  19. วิทยุเทป จำนวน 2 เครื่อง
  20. เครื่องขยายเสียง จำนวน 7 เครื่อง
  21. เครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง
  22. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง
  23. เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง
         
  8.2.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      
         
  1. ตู้เย็น จำนวน 2 หลัง
  2. กระติกน้ำร้อน จำนวน 2 ลูก
  3. ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 ลูก
  4. เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง
  5. เตาแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง
  6. เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
  7. เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง
  8. แท้งค์น้ำแสตนเลส จำนวน 2 ถัง
  9. เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
         
  8.2.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      
         
  1. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง
  2. เครื่องพ่นยาไข้หวัดนก จำนวน 1 เครื่อง
         
  8.2.4 ครุภัณฑ์สำรวจ      
         
  1. กล้องระดับ จำนวน 1 ตัว
  2. ไม้สต๊าป จำนวน 2 ชุด
  3. เทปวัดระยะทาง จำนวน 2 ตัว
  4. ล้อวัดระยะ จำนวน 1 ตัว
  5. เครื่องจับพิกัดดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง
         
  8.2.5 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง      
         
  1. เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 85 เครื่อง
         
  8.2.6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      
         
  1. เครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด
         
  8.2.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      
         
  1. รถกระบะบรรทุก ขนาด 4 ล้อ จำนวน 2 คัน
  2. รถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ จำนวน 3 คัน
         

8.3 ศักยภาพของพื้นที่ในตำบล


      8.3.1 การรวมกลุ่มของประชาชน
               จำนวนกลุ่มทุกประเภท 23 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้
                       - กลุ่มออมทรัพย์ 15 กลุ่ม
                       - กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม

      8.3.2 จุดเด่นของพื้นที่

              พื้นที่ในตำบลหนองงูเหลือมทั้งหมดประมาณ 42.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,563 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 14,919 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 6,448 ไร่ และพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ 3,905 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำ 1,291 ไร่

              พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 14,919 ไร่ ครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมดภายในตำบลลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มทำให้เหมาะแก่การทำนา ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นมีปริมาณสูง


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology