โครงสร้างองค์กร
 
+++
 
นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภาอบต.
 
นายสวงศ์ พ้องงูเหลือม
รองประธานสภาอบต.
 
นายอำนวย ช้อยขุนทด
เลขานุการประธานสภาอบต.

 
นายประดิษฐ์ โบงูเหลือม
สมาชิกอบต. หมู่ 1
 
นายสมพงษ์ กลายกลาง
สมาชิกอบต. หมู่ 1
 
นายประยูร สอนตะขบ
สมาชิกอบต. หมู่ 2
 
นายประยูร คงฤทธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ 2
 
นายชูศิลป์ ทิศกลาง
สมาชิกอบต. หมู่ 3
 
นายมานะ เลี่ยมงูเหลือม
สมาชิกอบต. หมู่ 3
 
นายประทีป ล้อมงูเหลือม
สมาชิกอบต. หมู่ 4
 
นายดำรงค์ เงินโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ 5
 
นายประกอบ จ่างูเหลือม
สมาชิกอบต. หมู่ 6
 
นายพันธุ์ ทิศกระโทก
สมาชิกอบต. หมู่ 6
 
ส.ต.คง วัฒนวีรพงษ์
สมาชิกอบต. หมู่ 7
 
นายพิน ป้ายงูเหลือม
สมาชิกอบต. หมู่ 7
 
นายส่ง สนงูเหลือม
สมาชิกอบต. หมู่ 8
 
นายสมศักดิ์ มันกลาง
สมาชิกอบต. หมู่ 9
 
นายบัญชา กมลกลาง
สมาชิกอบต. หมู่ 9
 
นายยง กุยแก้วพะเนา
สมาชิกอบต. หมู่ 10
 
นายสายัณ จ่างโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ 10
 
นายบุญเชิด เกียรติโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ 12
 
นายศักรินทร์ พับโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ 12
 
นายณรงค์ กระจ่างโพธิ์
สมาชิกอบต. หมู่ 13
 
นายสมศักดิ์ เพียรสันเทียะ
สมาชิกอบต. หมู่ 13
 
นายนาค จันขุน
สมาชิกอบต. หมู่ 14
 
นายวีระชาติ บทสูงเนิน
สมาชิกอบต. หมู่ 15
 
นายนิกร จีนงูเหลือม
สมาชิกอบต. หมู่ 15
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology