หัวข้อ
วันที่
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 05-02-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 03-01-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 12-12-2018
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 04-12-2018
     แจ้งให้ผู้รับประเมินเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562 10-10-2018
     แจ้งให้ผู้รับประเมินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 10-10-2018
     แจ้งให้เจ้าของป้ายฯยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ปี 2562 10-10-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 5 20-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 20-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 5 14-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านรวง หมู่ที่ 3 12-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสลักได หมู่ที่ 14 12-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ 10 สายทางนายประเสริฐ 04-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนางสมปอง 04-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 24-08-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6 สายทางศาลตาปู่ 20-08-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13 20-08-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 สายทางหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ฉลากกล... 08-08-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโพธิ์น้อย ม.12 สายทางบ้านนายนิพนธ์ 06-07-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาตาวงษ์ ม.8 สายทางบ้านนายสำราญ ใจงูเหลือม 05-07-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาตาวงษ์ ม.8 สายทางบ้านนายร่วม ใยงูเหลือม 05-07-2018
     ประชาสัมพันธ์โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชน 21-06-2018
     ตารางการออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 18-06-2018
     ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 11-06-2018
     ประกาศรายงานการจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 19-04-2018
     ประกาศรายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 (ผด.6) 19-04-2018
     ประกาศรายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 (ผด.3) 19-04-2018
     รายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2561 05-04-2018
     ประกาศราคากลางจัดซื้อสารส้มก้อนใส ชั้นคุณภาพที่ 1 19-03-2018
     ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนใส ชั้นคุณภาพที่ 1 และ คลอ 19-03-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู 16-03-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสภา อบต. 20-02-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบ 15-02-2018
     ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือ 06-02-2018
     เชิญประชุมสภา อบต. 05-02-2018
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 05-02-2018
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 05-02-2018
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก 05-02-2018
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามีญ สมัยแรก 05-02-2018
     ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 05-02-2018
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามั 26-01-2018
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ 26-01-2018
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ 26-01-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจ 26-01-2018
     แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านฯ 25-12-2017
     ประกาศแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ 04-12-2017
     การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31-10-2017
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2560 รอบเดือนตุลาคม 30-10-2017
     การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ป 05-10-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว 04-10-2017
     ขอความอนุเคราะห์บริจาคโลหิต 26-09-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 30-08-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. 30-08-2017
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ 30-08-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ ส 08-08-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยป 08-08-2017
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 08-08-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ส 26-07-2017
     เชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมั 26-07-2017
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท 26-07-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 25-07-2017
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 25-07-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 25-07-2017
     เชิญรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมวิสามัญ สมัย 24-07-2017
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 24-07-2017
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 24-07-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัั 24-07-2017
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ 23-06-2017
     ขอเเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 23-06-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัย 23-06-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 02-06-2017
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู 01-06-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 29-05-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 29-05-2017
     รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อ 19-05-2017
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2560 รอบเดือนเมษายน 01-05-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560 01-05-2017
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ป 20-04-2017
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ป 20-04-2017
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประ 20-04-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 07-04-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 07-04-2017
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยท 07-04-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560 03-04-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 01-03-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2) 15-02-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 09-02-2017
     ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 09-02-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก 09-02-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560 01-02-2017
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแ 26-01-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25 26-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแ 26-01-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 04-01-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 15-12-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559 01-12-2016
     เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 18-11-2016
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 18-11-2016
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 18-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ป 10-10-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559 29-09-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 12-09-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 12-09-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 12-09-2016
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 12-09-2016
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 12-09-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2559 30-08-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท 08-08-2016
     ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้ารับฟังการป 08-08-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 08-08-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเคยเข้ารับฟังการป 28-07-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สม้ยที 28-07-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ป 28-07-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2559 28-07-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 26-07-2016
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ปร 26-07-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยท 05-07-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยท 05-07-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25 05-07-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559 29-06-2016
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 08-06-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ ส 08-06-2016
     ขอเชิญเข้าประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 08-06-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2559 30-05-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 24-05-2016
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปร 24-05-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 19-05-2016
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 19-05-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2559 28-04-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2559 30-03-2016
     ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 11-03-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัย 11-03-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัย 11-03-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยท 11-03-2016
     ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 26-02-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 09-02-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้ารับฟังการประช 09-02-2016
     ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 09-02-2016
     ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมั 09-02-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 09-02-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้ารับฟังการ 09-02-2016
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม 08-02-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2559 28-01-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 21-01-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 21-01-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2558 30-12-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 09-12-2015
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และรับฟังการประชุม 09-12-2015
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 255 09-12-2015
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2558 27-11-2015
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 26-11-2015
     เรียกประชุมสภา สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 26-11-2015
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558 30-10-2015
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ 14-10-2015
     ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2559 01-10-2015
     ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเ 01-10-2015
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน 16-09-2015
     เริ่มแล้วเปิดรับลงทะเบียนคนท้องรับเงินอุดหนุนเด็กแ 01-09-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 28-07-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุม สภา ผญบ. 28-07-2015
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕ 28-07-2015
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 27-07-2015
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 27-07-2015
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อกา 29-06-2015
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น 09-06-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาส 03-06-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 03-06-2015
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำ 03-06-2015
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) 02-06-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 10-03-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 10-03-2015
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ป 10-03-2015
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสาม 04-02-2015
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 04-02-2015
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำ 04-02-2015
     เรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 23-01-2015
     ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต 04-11-2014
     ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเ 03-11-2014
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 08-08-2014
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยท 08-08-2014
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 01-08-2014
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 01-08-2014
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยท 01-08-2014
     เรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ 30-07-2014
     ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 15-06-2014
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 09-06-2014
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 09-06-2014
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 06-06-2014
     ประะกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สมัยปร 28-05-2014
     เรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 28-05-2014
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สมัยประ 28-05-2014
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ป 28-05-2014
     ระเบียบวาระการประชุม สมัยที่ 1 ปี 2557 24-03-2014
     ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา... 24-03-2014
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 24-03-2014
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 24-03-2014
     การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 27-01-2014
     ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภา 25-11-2013
     เชิญนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สาธารณสุขอำเภอ ฯเข้ารั 11-11-2013
     เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การ 11-11-2013
     เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมประช 11-11-2013
     การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 29-10-2013
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สม 28-10-2013
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงู 21-08-2013
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 19-08-2013
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 19-08-2013
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์ก 19-08-2013
     ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงู 15-08-2013
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา... 13-08-2013
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 13-08-2013
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 13-08-2013
     รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 09-08-2013
     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 26-07-2013
     ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 12-06-2013
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 11-06-2013
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 11-06-2013
     ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 05-05-2013
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 28-03-2013
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2556 15-02-2013
     รับสมัครงาน ปี 2556 อบต.หนองงูเหลือม 13-02-2013
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม (นา 08-02-2013
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 08-02-2013
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม(ส.อ 08-02-2013
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 26-12-2012
     การประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 10-08-2012
     สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 05-06-2012
     เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหล 28-05-2012
     กำหนดประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงู 05-03-2012
     กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติปี 01-03-2012
     บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 02-01-2012
     แบบตอบรับเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานของ 3 พี่น้องท 22-11-2011
     ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายก อบต.จังหวัดน 17-11-2011
     เรื่อง ชี้แจงเรื่องการอบรมและศึกษาดูงานของ 3 พี่น้ 15-11-2011
     ประชุมสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สม 01-11-2011
     ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผ 19-10-2011
     ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี 19-10-2011
     สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 30-09-2011
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555- 30-09-2011
     ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 29-09-2011
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบป 28-09-2011
     ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเอสั่งจ้างและแต่ 20-09-2011
     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนนักงานจ้างประจำปีงบ 14-09-2011
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนั 07-09-2011
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่ง 19-08-2011
     ประชุมสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สม 25-07-2011
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำ 01-07-2011
     ประชุมสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สม 26-06-2011
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เรื่อง ประ 25-06-2011
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) 20-06-2011
     .ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 20-06-2011
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เรื่อง ประ 05-06-2011
     เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหล 05-06-2011
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมเรื่องการลด 16-05-2011
     บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 01-03-2011
     บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 01-03-2011
     กำหนดประชุมสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหล 14-02-2011
     ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบล 14-02-2011
     ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบล 14-02-2011
     กำหนดประชุมสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหล 14-02-2011
     ประชุมสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สม 31-01-2011
     ประชุมสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สม 31-01-2011
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ 10-11-2010
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ 10-11-2010
     เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหล 08-02-2010
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมเรื่องการลด 10-01-2010
     การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 30-12-2009
     ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 16-12-2009
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมา 16-12-2009
     ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนต 05-11-2009
     ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบล 05-11-2009
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 31-08-345546

 

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology