หัวข้อ
วันที่
     ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 17-09-2021
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2564 27-07-2021
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 27-07-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลก... 21-07-2021
     ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔" // คำขวัญนายกฯวันงดดื่มสุราแห่งชาติ64 21-07-2021
     ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔" // คติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งช... 21-07-2021
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 11-06-2021
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 11-06-2021
     ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 10-06-2021
     รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 04-05-2021
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 27-04-2021
     รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 22-04-2021
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 20-04-2021
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 31-03-2021
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 25-03-2021
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประป... 16-03-2021
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 15-03-2021
     รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 18-02-2021
     รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 15-02-2021
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 08-02-2021
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 08-01-2021
     เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 25-12-2020
     แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ.2564 09-12-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 09-12-2020
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 07-12-2020
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2563 07-12-2020
     ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ พ.ศ.2562 26-11-2020
     ี่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 16-11-2020
     แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16-11-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 10-11-2020
     กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 10-11-2020
     บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 03-11-2020
     บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 03-11-2020
     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 02-11-2020
     การรับลงทำเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2565 20-10-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 14-10-2020
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12-10-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 23-09-2020
     ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการประเมินภาษีประจำปี 2563 ฯ 28-08-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 11-08-2020
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 10-08-2020
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 10-08-2020
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 03-08-2020
     ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 03-08-2020
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2563 31-07-2020
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุุุมสามัญ สมียที่ 3 ครั้งที่ 1 31-07-2020
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2563 31-07-2020
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 31-07-2020
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 31-07-2020
     เชิญประชุมสภา อบค.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 31-07-2020
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 24-07-2020
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 24-07-2020
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 24-07-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 17-07-2020
     แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30-06-2020
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) 30-06-2020
     ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 30-06-2020
     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อให้ความรู้ เรื่องการดุแลตัวเองและการปรับตัว ฯ เชื้อโควิด 19 19-06-2020
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำป... 08-06-2020
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 08-06-2020
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 08-06-2020
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 25-05-2020
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 25-05-2020
     บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 22-05-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 15-05-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 13-05-2020
     ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 27-04-2020
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 23-04-2020
     เจตจำนงสุจริตในการบริหารขององค์กร 23-04-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 14-04-2020
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 08-04-2020
     ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนายวิโรจน์ 08-04-2020
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๕ สายทางบ้านนายไท 08-04-2020
     แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) 03-04-2020
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายสร้อ... 02-04-2020
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางศาลตาปู่ 02-04-2020
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางนายายนาญ 02-04-2020
     แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทสกาลต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 19 02-04-2020
     หนังสือประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25-03-2020
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 12-02-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 12-02-2020
     ประกาศสภาอบต.เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 11-02-2020
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำป... 11-02-2020
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 11-02-2020
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 11-02-2020
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 31-01-2020
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 31-01-2020
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 31-01-2020
     บัญชีกำหนดราคาการประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง อบต.หนองงูเหลิอม จ.นครราชสีมา 29-01-2020
     บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน อบต.หนองงูเหลือม จ.นครราชสีมา 29-01-2020
     บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง... 29-01-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 09-01-2020
     การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต. 27-12-2019
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองงูเหลือม ประจำปี ๒๕๖๒ 13-12-2019
     รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๒ 13-12-2019
     ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบภาษีป้าย ปี 2563 12-12-2019
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 06-12-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 06-12-2019
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 25-11-2019
     ใบสมัครการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 17-11-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 12-11-2019
     แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 17-10-2019
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 17-10-2019
     การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 15-10-2019
     มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 02-10-2019
     รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 27-09-2019
     ประกาศลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 23-09-2019
     การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 18-09-2019
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองงูเหลื... 03-09-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 31-08-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562"> 15-08-2019
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 08-08-2019
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 01-08-2019
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 25-07-2019
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 25-07-2019
     ประกาศเรื่อการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 25-07-2019
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 19-07-2019
     รายงานการจัดทำผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 3 19-07-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 11-07-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 10-06-2019
     มาตรการภายในเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 17-05-2019
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองงูเหลื... 15-05-2019
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 22-04-2019
     รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 09-04-2019
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (แบบ ผด. 6) 09-04-2019
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ ผด.3) 09-04-2019
     รายงานการจัดทำผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 2 09-04-2019
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 08-04-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 03-04-2019
     รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 29-03-2019
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 09-02-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 05-02-2019
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 24-01-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 03-01-2019
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 12-12-2018
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 04-12-2018
     แจ้งให้ผู้รับประเมินเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562 10-10-2018
     แจ้งให้ผู้รับประเมินเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2562 10-10-2018
     แจ้งให้เจ้าของป้ายฯยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ปี 2562 10-10-2018
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2562 27-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 5 20-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 20-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 5 14-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านรวง หมู่ที่ 3 12-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสลักได หมู่ที่ 14 12-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ 10 สายทางนายประเสริฐ 04-09-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ 10 สายทางบ้านนางสมปอง 04-09-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน LPA 24-08-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 4 24-08-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6 สายทางศาลตาปู่ 20-08-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 13 20-08-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ 1 สายทางหน้าบ้านนายประดิษฐ์ ฉลากกล... 08-08-2018
     รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมิถุนายน 2561 10-07-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโพธิ์น้อย ม.12 สายทางบ้านนายนิพนธ์ 06-07-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาตาวงษ์ ม.8 สายทางบ้านนายสำราญ ใจงูเหลือม 05-07-2018
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาตาวงษ์ ม.8 สายทางบ้านนายร่วม ใยงูเหลือม 05-07-2018
     ประชาสัมพันธ์โครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชน 21-06-2018
     ตารางการออกบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 18-06-2018
     ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2561 11-06-2018
     ประกาศรายงานการจัดทำผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 19-04-2018
     ประกาศรายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 (ผด.6) 19-04-2018
     ประกาศรายงานการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 (ผด.3) 19-04-2018
     รายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2561 05-04-2018
     ประกาศราคากลางจัดซื้อสารส้มก้อนใส ชั้นคุณภาพที่ 1 19-03-2018
     ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนใส ชั้นคุณภาพที่ 1 และ คลอ 19-03-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู 16-03-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสภา อบต. 20-02-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบ 15-02-2018
     ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือ 06-02-2018
     เชิญประชุมสภา อบต. 05-02-2018
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 05-02-2018
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 05-02-2018
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก 05-02-2018
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามีญ สมัยแรก 05-02-2018
     ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 05-02-2018
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามั 26-01-2018
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ 26-01-2018
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ 26-01-2018
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจ 26-01-2018
     การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 11-01-2018
     แจ้งประชาสัมพันธ์การปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านฯ 25-12-2017
     ประกาศแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ 04-12-2017
     การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31-10-2017
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2560 รอบเดือนตุลาคม 30-10-2017
     การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ป 05-10-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว 04-10-2017
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปี 2561 28-09-2017
     ขอความอนุเคราะห์บริจาคโลหิต 26-09-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 30-08-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. 30-08-2017
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ 30-08-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ ส 08-08-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยป 08-08-2017
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 08-08-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ส 26-07-2017
     เชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมั 26-07-2017
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท 26-07-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 25-07-2017
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 25-07-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 25-07-2017
     เชิญรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมวิสามัญ สมัย 24-07-2017
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 24-07-2017
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 24-07-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัั 24-07-2017
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ 23-06-2017
     ขอเเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 23-06-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัย 23-06-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560 02-06-2017
     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู 01-06-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 29-05-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 29-05-2017
     รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อ 19-05-2017
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2560 รอบเดือนเมษายน 01-05-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560 01-05-2017
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ป 20-04-2017
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ป 20-04-2017
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประ 20-04-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 07-04-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 07-04-2017
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยท 07-04-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560 03-04-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 01-03-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2) 15-02-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 09-02-2017
     ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 09-02-2017
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก 09-02-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560 01-02-2017
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแ 26-01-2017
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25 26-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแ 26-01-2017
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559 04-01-2017
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 15-12-2016
     ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559 01-12-2016
     เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 18-11-2016
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 18-11-2016
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 18-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 16-11-2016
     การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ป 10-10-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559 29-09-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 12-09-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 12-09-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 12-09-2016
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 12-09-2016
     ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองง 12-09-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2559 30-08-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท 08-08-2016
     ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้ารับฟังการป 08-08-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 08-08-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเคยเข้ารับฟังการป 28-07-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สม้ยที 28-07-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ป 28-07-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2559 28-07-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 26-07-2016
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ปร 26-07-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยท 05-07-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยท 05-07-2016
     เชิญประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25 05-07-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2559 29-06-2016
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 08-06-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ ส 08-06-2016
     ขอเชิญเข้าประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 08-06-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2559 30-05-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 24-05-2016
     การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปร 24-05-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 19-05-2016
     เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 19-05-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2559 28-04-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2559 30-03-2016
     ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 11-03-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัย 11-03-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัย 11-03-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยท 11-03-2016
     ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 26-02-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 09-02-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้ารับฟังการประช 09-02-2016
     ขอเชิญประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 09-02-2016
     ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมั 09-02-2016
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห 09-02-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้ารับฟังการ 09-02-2016
     แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม 08-02-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2559 28-01-2016
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 21-01-2016
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 21-01-2016
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2558 30-12-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 09-12-2015
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และรับฟังการประชุม 09-12-2015
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 255 09-12-2015
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2558 27-11-2015
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 26-11-2015
     เรียกประชุมสภา สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 26-11-2015
     ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558 30-10-2015
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ 14-10-2015
     ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2559 01-10-2015
     ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเ 01-10-2015
     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน 16-09-2015
     เริ่มแล้วเปิดรับลงทะเบียนคนท้องรับเงินอุดหนุนเด็กแ 01-09-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. 28-07-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุม สภา ผญบ. 28-07-2015
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕ 28-07-2015
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา อบต. 27-07-2015
     การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี 27-07-2015
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อกา 29-06-2015
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็น 09-06-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาส 03-06-2015
     ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 03-06-2015
     เชิญประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำ 03-06-2015
     ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) 02-06-2015

 

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology