การทำให้ประชาชนเกิดความผาสุก มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการเป็นเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล

      การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับ ผู้บริหาร,สมาชิก สภา อบต.และข้าราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น "ประชาชน" ต้องเข้ามามามีส่วนร่วมดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยการ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ" ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

     1.คัดเลือกคนดี มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่ ฝ่ายนิติบัญญัติของอบต. คือ สมาชิกสภา อบต.และฝ่ายบริหาร อบต. คือ นายก อบต. ด้วยการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
     2. เข้าไปบริหารงาน อบต.โดยตรง ด้วยการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบต. หรือ นายกอบต.
     3. ลงคะแนนถอดถอนสมาชิก อบต. หรือนายก อบต. ตามที่กฎหมายกำหนด หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
     4. เข้าชื่อกันเสนอให้สภา อบต. ออกข้อบัญญัติ อบต. ตามที่กฎหมายกำหนด
     5. เข้าฟังการประชุมสภา อบต. อย่างสม่ำเสมอ
     6. ติดตามข้อมูลข่าวสารของ อบต. อย่างสม่ำเสมอ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่อบต. จัดขึ้น ตรวจสอบการทำงานและพฤติกรรมของบุคลากร อบต.ให้คำแนะนำหรือสนับสนุนการดำเนินงานของอบต.
     7. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาของอบต. ทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี ของ อบต.ทุกขั้นตอน
     8. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อ หรือการจัดจ้างโครงการต่างๆของอบต. ทั้งโดย วิธีสอบราคา ประกวดราคา หรือวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ2 คน
     9. ปฏิบัติตามกฏหมายบ้านเมือง และข้อบัญญัติของอบต.
    10.เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างครบถ้วน
ถ้า "หนองงูเหลือม" ของเราทำได้ตามที่กล่าวข้างต้น ความสงบสุขคงไม่ไกลเกินเอื้อม...

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology