โครงสร้างองค์กร
 
 
นายวิชญ์ภาส ผลกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวชรัณฎา ทรวงโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางสาวรุจิเลขา แท่นกระโทก
นิติกรชำนาญการ
 
นายสุรศักดิ์ ตระกุดเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
นางสาวทิพย์วรรณ แป้นพะเนาว์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางไพรัตน์ ช้อยขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสาวปวีณา เขี้ยมงูเหลือม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นายสมบัติ เปลี่ยนโพธิ์
ผช.จนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวเจนจิรา ใจงูเหลือม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายประสิทธิ์ ปัดตานัง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายชัชวาล พ้องงูเหลือม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุปัญญา กลายกลาง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอิศรา คงกลาง
พนักงานขับรถยนต์
 
นางนิยม รัตนศฤงค์
คนงานทั่วไป
 
นางสาวปิยนุช กระจ่างโพธิ์
คนงานทั่วไป
 
นายชาติชาย มากกลาง
คนงานทั่วไป
 
นายวิทูร กลึงกลาง
พนักงานประจำรถขยะ
 
นายอุทัย กลึงกลาง
คนงานประจำรถขยะ
 
นายกิตติศักดิ์ ไทยงูเหลือม
คนงานประจำรถขยะ
 
นายผิน วีระชัยรัตนา
คนงาน
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology