โครงสร้างองค์กร
 
 
นายวิชญ์ภาส ผลกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวชรัณฎา ทรวงโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นายณัฏฐ์กฤษกา อ่วมในเมือง
จนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
นางสาวปวีณา เขี้ยมงูเหลือม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางไพรัตน์ ช้อยขุนทด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสาวรุจิเลขา แท่นกระโทก
นิติกรชำนาญการ
 
นางสาวเจนจิรา ใจงูเหลือม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายสมบัติ เปลี่ยนโพธิ์
ผช.จนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายประสิทธิ์ ปัดตานัง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายชัชวาล พ้องงูเหลือม
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุปัญญา กลายกลาง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอิศรา คงกลาง
พนักงานขับรถยนต์
 
นางนิยม รัตนศฤงค์
คนงานทั่วไป
 
นายสมพร ตากงูเหลือม
คนงานทั่วไป
 
นางสาวปิยนุช กระจ่างโพธิ์
คนงานทั่วไป
 
นายชาติชาย มากกลาง
คนงานทั่วไป
 
นายวิทูร กลึงกลาง
พนักงานประจำรถขยะ
 
นายอุทัย กลึงกลาง
คนงานประจำรถขยะ
 
นายผิน วีระชัยรัตนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology