โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายไพศาล ตอนโคกสูง
ประธานสภา อบต.หนองงูเหลือม
 
นายอำนวย ช้อยขุนทด
รองประธานสภา อบต.หนองงูเหลือม
 
นางธิติรัตน์ เวิดสูงเนิน
เลขานุการสภา อบต.หนองงูเหลือม

 
นายสมพงษ์ กลายกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
 
นายประยูร สอนตะขบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
 
ร้อยตรีมานัส สกุลเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
 
นายดำรงค์ เงินโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
 
นางสายชล จอมประกายรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
 
นายพันธุ์ ทิศกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
 
นางวิภาวดี หร่ายกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 
นายกิ่ง กองงูเหลือม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
 
ร้อยตรีประจวบ ขำโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
 
นายวินัย วีสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
 
นายณรงค์ กระจ่างโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
 
นายวีระชาติ บทสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology