ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การผลิตข้าวมาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม กำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

1.  การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2.  การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์
3.  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
4.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาไว้ดังนี้

 • เพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ  เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
 • เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ พืชที่กักเก็บน้ำ ให้เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 • เพื่อเสริมสร้างศักยภาพงานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
 • เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตตำบลหนองงูเหลือม
 • เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 • เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น    และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
 • เพื่อพัฒนาการกีฬาในระดับตำบลสู่ระดับที่สูงขึ้น
 • เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและคุณภาพควบคู่ คุณธรรม จริยธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
 • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 •  


  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
  222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
    โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
  Email: admin@nongnguluam.go.th 
  Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology