หัวข้อ
วันที่
     รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 01-04-2024
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 20-03-2024
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 12-02-2024
     กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 23-01-2024
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง (ภ.ด.ส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10-01-2024
     การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 08-01-2024
     ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 02-01-2024
     ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 02-01-2024
     ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 02-01-2024
     แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือแจ้งครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ.2567 22-12-2023
     ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 14-12-2023
     การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 01-12-2023
     ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 29-11-2023
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 13-11-2023
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 13-11-2023
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 13-11-2023
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 08-11-2023
     การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 08-11-2023
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 08-08-2023
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 08-08-2023
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 08-08-2023
     ตรววจสุขภาพฟันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองงูเหลือม 20-07-2023
     ประชุมคณะสงฆ์เพื่อทบทวนนโยบายตามมติมาเถรสมาคมที่วัดโนนหมัน วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโนนหมันเฉลิมพระเกียร... 17-07-2023
     งานปริวาสกรรมประจำปี 2566 ณ วัดโนนหมันเฉลิมกระกียรติ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ระหว่างวัน... 09-07-2023
     แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 09-06-2023
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 28-04-2023
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 21-04-2023
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 21-04-2023
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 21-04-2023
     ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร... 11-04-2023
     สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 05-04-2023
     ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 04-04-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองงูเ... 29-03-2023
     ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 29-03-2023
     ประกาศกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 29-03-2023
     ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 28-03-2023
     พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 23-03-2023
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองงูเหล... 09-03-2023
     ประชาสัมพันธ์การขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 03-03-2023
     การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17-02-2023
     กำหนดการออกให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย เดือน มกราคม 2566 06-02-2023
     รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24-01-2023
     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง 10-01-2023
     กำหนดการออกให้บริการจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2565 10-01-2023
     ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29-12-2022
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 22-12-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 22-12-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 22-12-2022
     ราชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22-12-2022
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 09-12-2022
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 09-12-2022
     แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือแจ้งครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ.2566 02-12-2022
     ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 01-12-2022
     ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ส.2566 28-11-2022
     ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25-11-2022
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 24-11-2022
     รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14-11-2022
     ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 09-11-2022
     รายงานผลการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล. ประจำปี 2565 01-11-2022
     ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24-10-2022
     ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21-10-2022
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2565 29-09-2022
     รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งสถานีสุขภาพในเขตตำบลหนองงูเหลือม ปี 2565 29-09-2022
     รายงานผลการดำเนินโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพป้องกันโรคติดต่อ ปี 2565 29-09-2022
     รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) ปี 2565 29-09-2022
     รายงานผลการดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2565 29-09-2022
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการเดิน วิ่ง รำ เต้น เพื่อสุขภาพ ปี 2565 28-09-2022
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน/ผู้นำชุมชนด้วยสมุนไพรรางจืดล้างสารพิษ ป... 28-09-2022
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2565 28-09-2022
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา ปี 2565 28-09-2022
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชาชนสุขภาพดีปลอดโรคไข้เลือดออก ปี 2565 28-09-2022
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายสุขภาพใจ เพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ปี 2565 28-09-2022
     รายงานผลการดำเนินโครงการเด็กไทย0-5ปี เติบโตสมส่วนพัฒนาการสมวัย ประจำปี 2565 28-09-2022
     รายงานผลการดำเนินโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2565 28-09-2022
     รายงานผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 28-09-2022
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 22-08-2022
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 22-08-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 22-08-2022
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 15-08-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (กำนัน.ผญบ.) 10-08-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 10-08-2022
     เชิญเข้าประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 10-08-2022
     ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 05-08-2022
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 11-07-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (กำนัน.ผญบ... 06-07-2022
     ขอเชิญเข้่าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 06-07-2022
     เชิญเข้าร่วมรประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (กำนัน.ผญบ.) 06-07-2022
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 29-06-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27-06-2022
     ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 23-06-2022
     ขอเชิญเข้่าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 21-06-2022
     เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (หน.ส่วนราชการ) 21-06-2022
     ขอเชิญเข้่าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 21-06-2022
     แบบขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ปี 2565 19-06-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (กำนัน.ผญบ.... 13-06-2022
     เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (หน.ส่วนราชการ) 13-06-2022
     เรียกประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ส.อบต.) 13-06-2022
     ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยนายช่างโยธา) 31-05-2022
     ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 31-05-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27-05-2022
     ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 06-05-2022
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 29-04-2022
     ประชาสัมพันธ์ออกเสียงตามสาย การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 22-04-2022
     ประกาศ อบต.หนองงูเหลือม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 17-03-2022
     ประกาศ อบต.หนองงูเหลือม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 17-03-2022
     ประกาศ อบต.หนองงูเหลือม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ฯ ตำแหน่ง คนงาน ฯ 17-03-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10-03-2022
     ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565 22-02-2022
     ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 20 เปิดรับสมัคร 21-28 ก.พ.65นี้ 18-02-2022
     มอบอำนาจให้รองนายกฯปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 17-02-2022
     แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดฯ 17-02-2022
     การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17-02-2022
     ข้อมูลตลาดนัดในตำบลหนองงูเหลือม หมู่ 1 และ หมู่ 2 15-02-2022
     ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 10-02-2022
     นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ.2565 02-02-2022
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 28-01-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (กำนัน.ผญบ.) 24-01-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (หน.ส่วนราชการ) 24-01-2022
     เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 24-01-2022
     มอบอำนาจให้รองปลัดฯปฏิบัติราชการแทนปลัดฯและช่วยกลั่นกรองการปฏิบัติงานฯ 17-01-2022

 

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology