โครงสร้างองค์กร
 
 
นายสนั่น ชลอกลาง
รองประธานกรรมการ
 
นายบุญส่ง ปึ้งสุวรรณ
รองประธานกรรมการ
 
นางอัญญรัตน์ โชติกลาง
อนุกรรมการการเงินฯ
 
นางสาวปัญจารีย์ ย่านงูเหลือม
กรรมการและเลขานุการ
 
นางสาวผกากรอง กุลงูเหลือม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นายพิเชษฐ โชติกลาง
กรรมการ
 
นายสมศักดิ์ มันกลาง
กรรมการ
 
นายส่ง สนงูเหลือม
กรรมการ
 
นางสมคิด ตากงูเหลือม
กรรมการ
 
นางน้อย ฟองจำเริญ
กรรมการ
 
นายผดุงศักดิ์ โชติกลาง
กรรมการ
 
นางบุญปลูก ศักดา
กรรมการ
 
นางนิตยา ปุ่นโพธิ์
กรรมการ
 
นางจวง สนศักดิ์
กรรมการ
 
นางรำพรรณ เทียนงูเหลือม
กรรมการ
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology