ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงู

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของตำบลหนองงูเหลือม

ตำบลหนองงูเหลือม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทาง ทิศเหนือของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร

1.1.1 อาณาเขตท้องที่ตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลใหม่ ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อตำบลท่าช้าง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1.1.2 แนวเขตตำบลโดยละเอียด
ทิศเหนือ เริ่มต้นที่จุดตัดทางหมูลาว – บ้านหนองกระทิง ที่พิกัด T.B. 001699 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางทางสาธารณะถึงจุดตัดพิกัด T.B.006731 ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้ ถึงจุดตัดทางเกวียนเก่าที่พิกัด T.B.019727 ระยะทาง ประมาณ 1.35 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามที่นา ถึงจุดตัดถนนหมูลาว ที่พิกัด T.B.025717 ระยะทางประมาณ 1.05 กิโลเมตร ระยะทางรวม 6.1 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดตัดทางหมูลาว ที่พิกัด T.B.025717 ไปทางทิศใต้ตามแนว เขตบ้านเกราถึงจุดตัดถนนสายบ้านเกรา–ถนนมิตรภาพ ที่พิกัด T.B. 029704 ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามถนนสาย บ้านเกรา–มิตรภาพถึงจุดตัดถนนมิตรภาพที่พิกัด T.B 030692 ระยะทาง ประมาณ 1.4 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามจุดกึ่งกลาง ถนนสายมิตรภาพถึงจุดตัดที่พิกัด T.B. 031693 ระยะทางประมาณ 0.15 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามกึ่งกลางทางเก่าบ้านขาม– บ้านโนนกราด–บ้านรวง ถึงจุดตัดที่พิกัด T.B.034680 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางถนนสายบ้านโนนด่าน–ถนนมิตรภาพ ถึงจุดตัดถนนบ้านเมืองหลวง ที่พิกัด T.B. 045667 ระยะทาง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านที่นาไปถึง จุดตัดถนนรอบบ้านรวง–บ้านขาม ที่พิกัด T.B.049660 ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามจุดกึ่งกลางถนนรอบบ้านรวง–บ้านขาม ถึง เหมืองส่งน้ำที่พิกัด T.B.048654 ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร ไปทาง ทิศใต้ตามเหมืองส่งน้ำ ผ่านเขตบ้านพระวังหาร ถึงทำนบตาเก็งที่พิกัด T.B.059638 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทาง ประมาณ 11.4 กิโลเมตร
ทิศใต้ เริ่มต้นที่ทำนบตาเก็งที่พิกัด T.B.059638 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม จุดกึ่งกลางห้วยใหญ่หรือห้วยมะเดื่อ ผ่านทิศเหนือของบ้านด่านท่าแดงถึง จุดตัดลำตะคลองใหม่ลำบริบูรณ์ที่พิกัด T.B.030614 ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามลำบริบูรณ์ถึงคลองส่งน้ำ ชลประทานที่พิกัด T.B.022621 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ ตามคลองส่งน้ำชลประทานถึงจุดตัดทางบ้านโตนด–บ้าน พระพุทธ ที่พิกัด T.B.031620 ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร เป็น จุดสิ้นสุด ระยะทางประมาณ 6.4 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก เริ่มต้นที่จุดตัดบ้านโตนด–บ้านพระพุทธ ที่พิกัด T.B.031620 ไปทางทิศ เหนือผ่านที่นาถึงทางเข้าบ้านโตนด ที่พิกัด T.B.010636 ระยะทาง ประมาณ 1.6 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือตามจุดกึ่งกลางถนนบ้านโตนด– บ้านโพธิ์น้อย ถึงจุดตัดทางเก่าไปถนนมิตรภาพที่พิกัด T.B.008666 ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตาม ทางเก่าถึงจุดตัดถนนมิตรภาพที่ กม. 17/1 ที่พิกัด T.B.998676 ระยะทาง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามทางเก่า ถึงจุดตัดทางหมูลาว ที่พิกัด T.B.001696 ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดรวม ระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมมีเนื้อที่ประมาณ 42.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,562.5 ไร่

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหนองงูเหลือมมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่น และที่ดอนในบริเวณที่ตั้งของ หมู่ 8 , 9 และหมู่ 15

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศทั่วไปของตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม ๒ ชนิด คือ มรสุมตะวันออก เฉียงเหนือ(เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์) มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีนพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกำเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไปส่วนมรสุม อีกชนิดหนึ่งคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งกำเนิด จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อพัดข้ามเส้น ศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทำให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป

ฤดูกาล ฤดูกาลของจังหวัดนคราชสีมา พิจารณาตามลักษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วง ที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นมวลอากาศเย็นและแห้งจะแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยในช่วงดังกล่าว ท้าให้บริเวณจังหวัดนครราชสีมามีอากาศหนาว เย็นและแห้งทั่วไป ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มช้ากว่ากำหนดนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริเวณความกดอากาศสูงจาก ประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยด้วย สำหรับเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึง มกราคม

ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้เป็น ช่วงว่างของฤดูมรสุม อากาศจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มากที่สุดในรอบปี

ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุม ตะวันตกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ ที่พาดอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ในระยะนี้อากาศจะมี ความชุมชื้นมาก ท้าให้มีฝนตกชุกมากขึ้นตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป โดยเฉพาะเดือนกันยายนเป็น เดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่นมากที่สุดในรอบปี อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจัยดังกล่าวที่จะท้าให้มีฝนตกชุกแล้ว ยัง ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงดังกล่าวด้วย และหลังจาก กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินทั่วไปของตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มี 2 ลักษณะ คือ ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว การใช้ที่ดินในตำบลหนองงูเหลือมมีลักษณะการใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์ ดังนี้

ตารางแสดงการใช้ที่ดินในตำบลหนองงูเหลือม
ประเภท จำนวนพื้นที่
ไร่ ร้อยละ
1. พื้นที่เกษตรกรรม 17,657 66%
2. พื้นที่ที่อยู่อาศัย 3,710 14%
3. พื้นที่แหล่งน้ำ 1,291 5%
4. พื้นที่สาธารณะอื่น ๆ 3,905 15%
รวม 26,563 100

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

ลุ่มน้ำและแหล่งน้ำของตำบล ในตำบลหนองงูเหลือม มีลำน้ำที่ไหลผ่าน คือ ลำบริบูรณ์ ซึ่งแยกจากลำตะคลอง ลำบริบูรณ์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งในฤดูการผลิตและหลังฤดูการผลิตเป็น จำนวนมาก ลำบริบูรณ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำต่าง ๆ เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งสิ้น แหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ยังสามารถแบ่งออกเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำของตำบลและแหล่งน้ำเหล่านี้ยังเกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยได้นำน้ำไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วยแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นที่มีอยู่ในตำบลเป็นแหล่งน้ำใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาจากงบประมาณต่าง ๆ ของรัฐแหล่งน้ำเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล ในลักษณะของการอุปโภค และภาคอุตสาหกรรม แหล่งน้ำตามธรรมชาติในตำบลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ บึงปรือแวง ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 884 ไร่ ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาจากหลายหน่วยงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากบึงปรือแวงนี้ มีประโยชน์ต่อประชากรในตำบลอย่างมาก เช่น การใช้น้ำในการทำประปาอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยและกรมทรัพยากรน้ำ ในปัจจุบันการประปาตำบลหนองงูเหลือมเป็นผู้ดำเนินการโดยการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดยชาวบ้าน 15 หมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในการเกษตร การใช้น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและในอนาคต บึงปรือแวงจะได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ราชการ หรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไป

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ไม่อยู่ในเขตป่าไม้

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

2. ด้านการเมือง/การเมือง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลหนองงูเหลือม แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลทั้งหมด คือ

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองในตำบลหนองงูเหลือม
ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโนนกราด1นายสมลักษณ์ ใจงูเหลือม
บ้านหนองงูเหลือม2นายฉลอง ตากงูเหลือม
บ้านรวง3นางประกอบ แคนงูเหลือม
บ้านพระวังหาร4นายอนันท์ อินทร์ช้าง
บ้านสวาสดิ์ 5นายสุรพล สารธรรมาธิคุณ
บ้านสวาสดิ์ 6นายศุภเดช สกุลกัญจนา
บ้านประกายปรง 7นายอภิสิทธิ์ รัตนศฤงค์
บ้านนาตาวงษ์ 8นางดารุณี ฝากกลาง
บ้านโนนหมัน9นายสิริศักดิ์ ชลอกลาง
บ้านโตนด10นายธนพงศ์ จอมอุยมะดัน
บ้านเสม็ด 11นายเยี่ยม ปล้องงูเหลือม
บ้านโพธิ์น้อย12นายบุญมี ดีโพธิ์
บ้านโพธิ์ปรือแวง13นางประหยัด ไทยงูเหลือม (กำนัน)
บ้านสลักได 14นายประสิทธิ์ ชะม้ายกลาง
บ้านหนองแดง15นายสะอ้อน พูนสำโรง
รวม15 หมู่บ้าน

2.2 การเลือกตั้ง

ตำบลหนองงูเหลือม มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นดังต่อไปนี้

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน30 คน
2. คณะผู้บริหาร จำนวน4 คน

3.ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ตำบลหนองงูเหลือม มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,025 คน แยกเป็นชาย จำนวน 4,860 คน หญิงจำนวน 5,165 คน ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงจำนวนประชากรในตำบลหนองงูเหลือม
ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
บ้านโนนกราด1454490944256
บ้านหนองงูเหลือม2278292570173
บ้านรวง3424421845212
บ้านพระวังหาร4184205389104
บ้านสวาสดิ์5173227400115
บ้านสวาสดิ์618119537698
บ้านประกายปรง7259292551164
บ้านนาตาวงษ์85966251,221380
บ้านโนนหมัน96726791,351533
บ้านโตนด10263277540159
บ้านเสม็ด11209192401119
บ้านโพธิ์น้อย12299343642165
บ้านโพธิ์ปรือแวง13364393757219
บ้านสลักได14285316601172
บ้านหนองแดง15219218437226
รวม 15 หมู่บ้าน 4,8605,16510,0253,095

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูล เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ตำบลหนองงูเหลือม มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,025 คน แยกตามช่วงอายุได้ดังต่อไปนี้

ช่วงอายุของประชากรชายหญิงรวม
อายุ 0 - 3 ปี171175346
อายุ 4 – 6 ปี172152324
อายุ 7 – 12 ปี292314606
อายุ 13 – 15 ปี185163348
อายุ 16 – 18 ปี189167356
อายุ 19 – 59 ปี298330105993
อายุ 60 – 69 ปี4585701028
อายุ 70 – 79 ปี270361631
อายุ 80 - 89 ปี119216335
อายุ 90 ปีขึ้นไป213758
รวม4,8605,16510,025

4.1 การศึกษา

ในตำบลหนองงูเหลือมมีโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แยกได้ดังนี้
ตารางจำนวนนักเรียนและบุคลากรครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
เพศสถานภาพชายหญิงรวม
นักเรียน ชั้นเตรียมอนุบาล151833
นักเรียน ชั้นอนุบาล 1402565
ครูพี่เลี้ยง-66
รวม5549104

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในตำบลหนองงูเหลือม

1.โรงเรียนชุมชนวัดรวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 นักเรียนมาจากหมู่ที่ 1,2,3 (หมู่ 9 ต.โตนด อ.โนนสูง)
2.โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 นักเรียนมาจากหมู่ที่ 4,5,6,7
3.โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 นักเรียนมาจากหมู่ที่ 8,9,13,15
4.โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 นักเรียนมาจากหมู่ที่ 10,11,12,13
5.โรงเรียนวัดสลักได ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 นักเรียนมาจากหมู่ที่ 14 , หมู่ 6 ต.ท่าช้าง

มีจำนวนนักเรียนและครูในระดับประถมศึกษาดังนี้

ตารางจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา

ระดับชั้นรวม
นักเรียนชั้นอนุบาล 1

นักเรียนชั้นอนุบาล 2

นักเรียนชั้นอนุบาล 3

12

95

104

รวมชั้นอนุบาล211
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

88

92

91

90

102

103

รวมชั้นประถมศึกษา566
รวมทั้งหมด777

โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

มีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 นักเรียนมาจาก ทุกหมู่บ้านในตำบล และจากตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง ตำบลท่าช้าง อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ มีครูและนักเรียนดังนี้

จำนวนนักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษา

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 43 62 105
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 52 48 100
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 66 59 125
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 51 41 92
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 38 32 70
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 23 38 61
ข้าราชการครู 11 14 25
รวมทั้งหมด 284 294 578

4.2 สาธารณสุข

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ (ถ้ามี) สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาวงษ์
- เป็นของท้องถิ่น จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 7 เตียง
- เป็นของเอกชน จำนวน - แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน
- เตียง- เป็นของรัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 1 เตียง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน - แห่ง
- คลีนิคเอกชน จำนวน
- แห่ง

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

- แพทย์ จำนวน - คน
- พยาบาล จำนวน 4 คน
- ทันตแพทย์ จำนวน - คน
- เภสัชกร จำนวน - คน

- เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข จำนวน 4 คน
- พนักงานอนามัย จำนวน - คน
- เจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน - คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน - คน
- อสม 211 คน
ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด (จำนวนต่อปี)
- ท้องถิ่น 560 คน ผู้ป่วยใน - คน ผู้ป่วยนอก 560 คน
- เอกชน 4,517 คน ผู้ป่วยใน - คน ผู้ป่วยนอก 4,517 คน
- รัฐบาล 3,003 คน ผู้ป่วยใน - คน ผู้ป่วยนอก 3,003 คน
- ศูนย์บริการสาธารณสุข - คน

สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

- อุบัติเหตุ 4,305 ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 642,727 บาท
- สาเหตุโรคเรื้อรัง 4,624 ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 962,405 บาท
- ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง


อันดับแรก
1. โรคระบบไหลเวียนโลหิต
2. โรคระบบต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสม
3. โรคระบบย่อยอาหาร
4. โรคระบบกล้ามเนื้อ
5. โรคระบบทางเดินหายใจ
การดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองงูเหลือม

ตารางสรุปผลการพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับที่กิจกรรมจำนวน

จำนวนหญิงวัยเจริญพันธุ์คู่

การวางแผนครอบครัวทั้งหมด

จำนวนผู้ป่วยโรคทางจิตเวช

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ

งานอนามัยโรงเรียน

-เด็กก่อนประถมได้รับการตรวจสุขภาพ

-เด็กประถมได้รับการตรวจสุขภาพ

-เด็กมัธยมได้รับการตรวจสุขภาพ

-เด็กวัยเรียนได้รับการเฝ้าระวังการได้ยิน

-เด็กวัยเรียนได้รับการเฝ้าระวังภาวะ การขาดสารไอโอดีน

นักเรียนประถมได้รับการตรวจคอพอก

-นักเรียนก่อนประถมได้รับการตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตา

- นักเรียนประถมได้รับการตรวจวัดสายตาด้วยแผ่นวัดสายตา

งานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

-จำนวนนักเรียนชั้นประถม1ได้รับวัคซีนบีซีจี,วัคซีนดีที เข็มที่ ๑ และ ๒ ,วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม

-จำนวนนักเรียนชั้นประถม ๓ ได้รับวัคซีนดีทีกระตุ้น ๑ เข็ม / โอพีวี

-จำนวนนักเรียนชั้น ป. ๖ ได้รับวัคซีนดีทีกระตุ้น

2,244

1,796

150

2,357

209

599

555

599

599

-

599

87

-

101


๑๐

งานทันต์สาธารณสุข

-เด็กก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน

-นักเรียนประถมศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากตามระบบเฝ้าระวังฯ

-นักเรียนประถมศึกษาสภาวะเหงือกปกติ

-นักเรียนประถมศึกษาสภาวะเหงือกอักเสบ

-นักเรียนประถมศึกษามีความต้องการรักษาเร่งด่วน

-นักเรียนประถมศึกษามีฟันแท้ผุ

งานทันต์กรรมในโครงการหลักประกันสุขภาพ

-ผู้ได้รับบริการทันต์กรรมทั้งหมด

-ผู้ได้รับบริการทันต์กรรมที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

งานบริการทันต์กรรม

-อุดฟัน

-ถอนฟันปกติ

-ขูดหินน้ำลาย

งานส่งเสริมทันต์สุขภาพ

-เคลือบหลุมร่องฟัน

จำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก330

609

417

17

79

165


2,254

2,123

76

141

191353 คน/1,289 ซี

4,624

59

ข้อมูลด้านบุคลากร จำนวน 13 คน ดังนี้

1. นายพิเชษฐ โชติกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2. นายสาธิต ปึ้งสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
3. นายสมพงษ์ ลือกลาง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางอมรรัตน์ หม่อมกลาง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางสุปราณี บำรุงถิ่น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางนิชาภา สังฆรักษ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. นางนงนุช ไชยช่วย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8. นางชนม์นิภา ปั่นสันเทียะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9. นางสมคิด ตากงูเหลือม ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
10. นายสามารถ จีบโพธิ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ
11. นางสาวสุกัญญา เชยโพธิ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
12. นางสมหวัง จีบโพธิ์ ตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย
13. นางมาลตี นวลใย ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม

4.3 อาชญากรรม

ตำบลหนองงูเหลือมมีป้อมตำรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และมีการติดตั้งจุดตรวจภายในตำบล ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา สมาชิก อปพร. จำนวน 116 คน มีการออกตรวจตระเวนรักษา ความปลอดภัยในเขตพื้นที่ตำบลทุกวัน

สถิติความผิดคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม ในรอบปี 2563
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย และเพศ จำนวน 1 คดี
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จำนวน 4 คดี
3. ฐานความผิดพิเศษ (พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2575/ปล่อยเงินกู้) จำนวน 1 คดี
4. ฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง จำนวน 5 คดี
5. ฐานความผิดเกี่ยวกับการพนัน/จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา จำนวน 43 คดี
6. ฐานความผิดเกี่ยวกับการควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 2 คดี

4.4 ยาเสพติด

สถิติความผิดคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม ในรอบปี 2563 1. ความผิดฐานนำเข้ายาเสพติด จำนวน 1 ราย
2. ความผิดฐานผลิตยาเสพติด (ปลูกกัญชา) จำนวน 1 ราย
3. ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติด จำนวน 4 ราย
4. ความผิดฐานครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด จำนวน 3 ราย
5. ความผิดฐานครอบครองยาเสพติด จำนวน 4 ราย
6. ความผิดฐานเสพยาเสพติด จำนวน 6 ราย

4.5 การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ4. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส

ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมของตำบลมีเส้นทางคมนาคมทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบลเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ มีดังนี้

5.1.1 ถนนระหว่างตำบล

1) ถนนโยธาธิการ

1.1) ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ่านหมู่บ้านหมู่ที่ 9 , 8 , 2 , 5 , 6 , 7 , 4 , 14 ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
1.2) ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างตำบลหนองงูเหลือมกับตำบลบ้านโพธิ์ ผ่านหมู่ที่ 10,11,12,13,8 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
1.3) ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่ 5 , 6 , 12 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร


2) ถนนสาธารณะ

2.1) ถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 12 กับหมู่ 7 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
2.2) ถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างหมู่ 8 , 3 , 1 กับตำบลโตนด อำเภอโนนสูง ระยะ ประมาณ 2 กิโลเมตร

5.1.2 ถนนภายในตำบล

1) ถนนสาธารณะ

1.1) ถนนดิน ถนนในตำบลส่วนมากยังเป็นถนนดินเชื่อมต่อระหว่างบ้านแต่ละหมู่บ้าน เชื่อม กับถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
1.2) ถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านภายในตำบลและเชื่อมกับถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร
1.3) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านภายในตำบลและเชื่อมกับ ถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 4.50 กิโลเมตร
1.4) ถนนลาดยาง เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านภายในตำบลและเชื่อมกับถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ 8.50 กิโลเมตร

5.2 การไฟฟ้า

ในตำบลหนองงูเหลือม ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูงสำหรับหมู่ที่ 15 ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำหรับหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 14 และการไฟฟ้าอำเภอเมืองนครราชสีมา สำหรับหมู่ที่ 10,11,12 และ 13 แต่ยังมีประชาชนจำนวนน้อยยังไม่มีไฟฟ้าใช้

5.3 การประปา

ในตำบลหนองงูเหลือม มีระบบประปาในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองงูเหลือม การประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้านดำเนินการให้บริการประชาชนดังนี้

5.3.1 การประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมบริหารงาน

1) ประปาบ้านโพธิ์ปรือแวง ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมูที่ 13
2) ประปาบ้านโนนกราด ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 1
3) ประปาบ้านเสม็ด ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13
4) ประปาบ้านโพธิ์ปรือแวง (ตัวใหม่) ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมูที่ 7 และหมู่ที่ 14
5) ประปาบ้านหนองแดง ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 15
6) ประปาบ้านนาตาวงษ์ (ตัวใหม่) ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1
7) การประปาส่วนภูมิภาค ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 8 หมู่ 9 หมู่ 15 และหมู่ 2 (เป็นบางส่วน)

5.3.2 การประปาที่หมู่บ้านบริหารงาน

1) ประปาบ้านรวง ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 3 2) ประปาบ้านโนนหมัน ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 9

5.4 โทรศัพท์

-มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท TOT และ 3BB
-มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ TURE

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์


-ไปรษณีย์ตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้มีศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้


5.5.๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓,๒๓๑,๙๗๑.-บาท ประกอบด้วย
- โต๊ะต่าง ๆ จำนวน ๑๖๑ ตัว รหัส ๔๐๐
- เก้าอี้ต่าง ๆ จำนวน ๑๖๕ ตัว รหัส ๔๐๑
- ชุดรับแขก จำนวน ๓ ตัว รหัส ๔๐๓
- แท่นกล่าวรายงาน จำนวน ๒ ตัว รหัส ๔๐๕
- ตู้ต่าง ๆ จำนวน ๑๓๕ ตัว รหัส ๔๐๖
- กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๑ อัน รหัส ๔๐๗
- ตู้นิรภัย จำนวน ๑ ตู้ รหัส ๔๑๒
- เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๑๔
- เครื่องคิดเลข จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๑๕
- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๑๗
- เครื่องอัดสำเนา จำนวน ๒ เครื่อง รหัส ๔๑๘
- เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๑๙
- เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๗ เครื่อง รหัส ๔๒๐
- โทรศัพท์ จำนวน ๘ เครื่อง รหัส ๔๒๓
- เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๒๔
- พัดลม จำนวน ๗ ตัว รหัส ๔๓๒
- บันได จำนวน ๑ ตัว รหัส ๔๓๖
- เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ตัว รหัส ๔๒๗
- โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๔ ชุด รหัส ๔๗๗
- บอร์ด จำนวน ๗ บอร์ด รหัส ๔๘๒
- ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ ตู้ รหัส ๔๘๙
- รถเข็น จำนวน ๒ คัน รหัส ๐๐๘
- แท๊งค์น้ำ,ถังน้ำ จำนวน ๙ ถัง รหัส ๐๘๖
- กระโจม, เต้นท์ จำนวน ๑๐ หลัง รหัส ๒๘๓
- โครงการติดตั้งผ้าม่าน อบต. จำนวน ๑ ชุด รหัส ๔๓๔

5.5.๒. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕,๘๕๓,๔๐๐.-บาท ประกอบด้วย
- รถบรรทุก จำนวน ๓ คัน รหัส ๐๐๑
- รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน รหัส ๐๐๕
- รถจักยานยนต์ จำนวน ๓ คัน รหัส ๐๐๙
- รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ คัน รหัส ๐๐๓

5.5.๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๓๒๓,๓๙๐.-บาท ประกอบด้วย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๘ เครื่อง รหัส ๔๑๖
- เครื่องปริ๊น จำนวน ๒๓ เครื่อง รหัส ๔๗๘
- เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑๘ เครื่อง รหัส ๔๗๙
- เครื่องอ่านบัตร จำนวน ๔ เครื่อง รหัส ๔๘๐
- เครื่องแชร์ปริ๊นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๕๐๕
- Router Wirless Lan จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๕๐๖
- ระบบซอฟแวร์โปรแกรมประปา จำนวน ๑ โปรแกรม รหัส ๐๑๙
- โปรแกรมออกใบเสร็จ จำนวน ๒ โปรแกรม รหัส ๐๑๙

5.5.๔. ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑๗๘,๒๙๐.-บาท ประกอบด้วย
- เครื่องจัดพิกัดดาวเทียม จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๘๖
- กล้องระดับ,กล้องวัดมุม จำนวน ๒ ตัว รหัส ๐๗๘
- ไม้สต๊าฟ จำนวน ๑ อัน รหัส ๐๕๑
- เทปวัดระยะ จำนวน ๓ ตัว รหัส ๐๗๗

5.5.๕. ครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๗๒๐,๙๐๐.-บาท ประกอบด้วย
- เครื่องดับเพลิง จำนวน ๗๖ ถัง รหัส ๔๗๒
- สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๙ เส้น รหัส ๔๗๔
- เสื้อคลุมดับเพลิง จำนวน ๓ ตัว รหัส ๔๗๔
- รองเท้าดับเพลิง จำนวน ๒ คู่ รหัส ๔๗๔
- หมวกนิรภัย จำนวน ๑ ใบ รหัส ๔๗๔
- ถุงมือกันความร้อน จำนวน ๓ คู่ รหัส ๔๗๔
- ชุดดับเพลิง จำนวน ๕ ชุด รหัส ๔๗๔
- ข้อแยกสามทาง จำนวน ๑ ตัว รหัส ๔๗๔
- หัวฉีด จำนวน ๕ ตัว รหัส ๔๗๔
- ขวานดับเพลิง จำนวน ๑ ตัว รหัส ๔๗๔
- บันไดดับเพลิง จำนวน ๑ ตัว รหัส ๔๗๔
- เครื่องพ่นน้ำสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๗๔
- เชือกกู้ภัย จำนวน ๑ เส้น รหัส ๔๗๔
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๗๔
- พระพุทธรูป จำนวน ๑ องค์ รหัส ๔๑๐
- รูปหล่อเหมือนท่านท้าวสุรนารี จำนวน ๑ องค์ รหัส ๔๑๐
- พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ รูป รหัส ๔๑๑
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ ซุ้ม รหัส ๔๑๑
- หลังคาไฟเบอร์ทรงสูง จำนวน ๑ ชุด รหัส ๕๐๓
- พื้นกระดานพร้อมปูยาง จำนวน ๑ ชุด รหัส ๕๐๓
- เวทีโครงเหล็กพื้นไม้ จำนวน ๑ ชุด รหัส ๒๗๔

5.5.๖. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒๖,๒๘๐.-บาท ประกอบด้วย
- เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๕ เครื่อง รหัส ๔๓๙
- เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๖ เครื่อง รหัส ๔๔๒
- ถังต้มน้ำร้อน จำนวน ๒ ถัง รหัส ๗๐๒
- ตู้เย็น จำนวน ๒ เครื่อง รหัส ๗๐๓
- เครื่องปั่นผลไม้ จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๗๐๕
- เครื่องทำขนมทองม้วน จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๗๐๕
- เครื่องบดปั่นผลไม้ จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๗๐๕
- เหยือกน้ำฝาสแตนเลส จำนวน ๑ เหยือก รหัส ๗๑๑
- เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๗๑๕
- ผ้าม่าน จำนวน ๒ ชุด รหัส ๔๓๔


5.5.๗. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗๓๗,๒๑๐.-บาท ประกอบด้วย
- วีซีดี, DVD จำนวน ๓ เครื่อง รหัส ๔๕๕
- ขาไมโครโฟน จำนวน ๗ ตัว รหัส ๔๕๗
- ไมค์ จำนวน ๓๓ ตัว รหัส ๔๕๘
- ตู้ลำโพง, ยูนิตลำโพง จำนวน ๕๖ ตัว รหัส ๔๕๙
- เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๒ เครื่อง รหัส ๔๖๐
- วิทยุเทป จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๖๑
- เครื่องขยายเสียง จำนวน ๘ เครื่อง รหัส ๔๖๒
- วิทยุสื่อสาร จำนวน ๑๔ เครื่อง รหัส ๔๖๔
- หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว รหัส ๔๖๖
- เครื่องควบคุมไมค์ จำนวน ๓ เครื่อง รหัส ๔๘๓
- สายไมค์ จำนวน ๑ ม้วน รหัส ๔๘๗
- อุปกรณ์ประกอบชุดเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด รหัส ๔๘๘
- จานดาวเทียม จำนวน ๑ ลูก รหัส ๕๐๐
- ครอสแยกเสียง จำนวน ๑ ชุด รหัส ๕๐๑
- แท่นชาร์จถ่าน จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๕๐๒
- สัญญาณไฟวาบวับ, จำนวน ๒ ชุด รหัส ๕๐๓ เสาโมบาย
- สายลำโพง จำนวน ๑ ม้วน รหัส ๕๐๔
- ไฟกระพริบ จำนวน ๑ ชุด รหัส ๕๐๗
- ป้ายสามเหลี่ยม จำนวน ๓ ป้าย รหัส ๐๒๐
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ ตู้ รหัส ๐๘๗

5.5.๘. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย
- เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๔ เครื่อง รหัส ๐๕๔
- เตียงพยาบาล จำนวน ๑ เตียง รหัส ๔๔๐
- เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๔๗๔
- ชุดอุปกรณ์ประคองศรีษะ จำนวน ๑ ชุด รหัส ๔๗๔
- ชุดเฝือกลมสูญญากาศ จำนวน ๑ ชุด รหัส ๔๗๔

5.5.๙. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒,๐๒๒,๔๒๕.-บาท ประกอบด้วย
- ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ ป้าย รหัส ๑๘๕
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔ ตัว รหัส ๒๘๔
- จอภาพ จำนวน ๒ จอ รหัส ๔๔๔
- เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง รหัส ๔๔๙
- กล้องถ่ายรูป จำนวน ๕ ตัว รหัส ๔๕๒
- โทรทัศน์ จำนวน ๕ เครื่อง รหัส ๔๕๖

5.5.๑๐. ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑๘๒,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย
- เครื่องพ่นยา จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๖๒๕
- เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๐๕๕
- มอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง รหัส ๐๕๕
- ชั้นวางอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๒ หลัง รหัส ๔๐๖

๑๑. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๒๕,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย
- กลองชุดพร้อมอุปกรณ์, จำนวน ๑ ชุด รหัส ๔๘๔
- กลองทอม จำนวน ๑ ชุด รหัส ๔๘๔
- กลองบองโก้ จำนวน ๑ ชุด รหัส ๔๘๔
- พิณไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน รหัส ๔๘๕

๑๒. ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑,๐๔๙,๘๒๘.-บาท ประกอบด้วย
- โต๊ะๆ จำนวน ๓๘ ตัว รหัส ๔๐๐
- เก้าอี้ จำนวน ๒๔ ตัว รหัส ๔๐๑
- ตู่ต่างๆ จำนวน ๓๗ ตัว รหัส ๔๐๖
- เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๘ เครื่อง รหัส ๔๒๐
- พัดลม จำนวน ๔๗ ตัว รหัส ๔๓๒
- ชิงช้าโซ่รวม ๔ ที่นั่ง จำนวน ๓ ตัว รหัส ๔๗๖
- กรงนกปีป่าย ๓ ชั้น จำนวน ๔ ตัว รหัส ๔๗๖
- บาร์บันไดเดิน จำนวน ๔ ตัว รหัส ๔๗๖
- บาร์เดี่ยว จำนวน ๒ ตัว รหัส ๔๗๖
- บาร์คู่ จำนวน ๑ ตัว รหัส ๔๗๖
- ห่วงลอดวงกลมอนุบาล จำนวน ๒ ตัว รหัส ๔๗๖
- ชิงช้ากลมเล็ก จำนวน ๗ ตัว รหัส ๔๗๖
- โครงการติดตั้งผ้าม่าน ศพด. จำนวน ๒ ชุด รหัส ๔๓๔

๑๓. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๕๒,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย
- เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง รหัส ๐๘๘
- เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ ตัว รหัส ๐๖๘

๑๔. อาคารสำนักงาน จำนวน ๙,๓๖๗,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย
- อาคารสำนักงานที่ทำการ อบต. จำนวน ๒ หลัง รหัส ๐๐๕

๑๕. อาคารเพื่อประโยชน์อื่น จำนวน ๖,๑๑๙,๐๓๒.-บาท ประกอบด้วย
- อาคารพัสดุ จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- อาคารศูนย์ อปพร. จำนวน ๒ หลัง รหัส ๐๐๕
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง รหัส ๐๐๕
- ห้องเก็บของ จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- ห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- ต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- ต่อเติมโรงอาหาร ศพด. จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕

๑๖. สิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓,๕๑๐,๔๐๐.-บาท ประกอบด้วย
- อาคารโรงจอดรถ จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- ก่อสร้างรั้ว ศพด. จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- โรงเก็บรถ อบต. จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- ก่อสร้างรั้ว จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น จำนวน ๑ หลัง รหัส ๐๐๕
- ก่อสร้างลานกีฬา จำนวน ๑ หลัง รหัส ๒๗๒
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น ๓๔,๘๑๙,๑๒๖.-บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

ประเภทสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๖๖,๐๐๐.-บาท ประกอบด้วย
- โคมสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน ๓ โคม รหัส ๕๐๗

ระบบ

ประชากรในตำบล ร้อยละ 83 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม โดยสภาพที่ตั้งของตำบลเป็นที่ราบลูกคลื่นเหมาะแก่การทำนา ซึ่งมีการทำนาปีละ 1 ครั้ง (บางหมู่บ้านทำนาปรัง รวมประมาณ 1,000 ไร่) โดยอาศัยน้ำฝน และน้ำชลประทานจากคลองสีฟัน ลำเหมืองโนนแค คลองมะเดื่อ คลองอีสานเขียว และบึงปรือแวง ในบริเวณที่ดอนซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่ 8,9,15 มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อตั้งทำให้ประชากรในตำบลมีรายได้ จากการจ้างแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวนบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น น้อยหน่า มะพร้าว มะม่วง เป็นต้น

ในบางหมู่บ้านประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ การทำเสื่อกก ตีเหล็ก เครื่องจักสาน ทำไม้กวาด ในฤดูหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรทำการปลูกต้นหอม กระเทียม เพื่อค้าขาย สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และมีอาชีพนอกจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 17 เช่น ค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง เป็นต้น

6.1 การเกษตร

6.1.1 ผลผลิต

ผลผลิตที่สำคัญของตำบลได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตร จากสถิติวันที่ 4 มีนาคม ปี 2564 พอสรุปได้คือ

จำนวนประชากรชาย4,860คน
จำนวนประชากรหญิง5,165คน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด3,095ครัวเรือน
พื้นที่26,568ไร่
หมู่บ้านชายหญิงครัวเรือนพื้นที่ (ไร่)
บ้านโนนกราด หมู่ที่ 14544902561,937
บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 22782921731,125
บ้านรวง หมู่ที่ 34244212122,100
บ้านพระวังหาร หมู่ที่ 41842051041,625
บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 51732271151,608
บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6181195981,421
บ้านประกายปรง หมู่ที่ 72592921641,718
บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 85966253802,992
บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 96726795332,800
บ้านโตนด หมู่ที่ 102632771591,312
บ้านเสม็ด หมู่ที่ 11209192119950
บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 122993431651,012
บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ 133643932191,231
บ้านสลักได หมู่ที่ 142853161721,134
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 152192182261,723

6.1.3 ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำนา)

หมู่บ้าน หมู่ที่ ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน
จำนวนครัวเรือนต้นทุนเฉลี่ย(บาท/ไร่)ผลผลิต (กิโลกรัม/ ไร่)จำนวนครัวเรือนต้นทุนเฉลี่ย(บาท/ไร่)ผลผลิต (กิโลกรัม/ ไร่)
บ้านโนนกราด1281,500600151,500500
บ้านหนองงูเหลือม 2521,50060091,500500
บ้านรวง3241,50060051,500500
บ้านพระวังหาร4961,500600161,500500
บ้านสวาสดิ์5501,50060031,500500
บ้านสวาสดิ์6471,50060031,500500
บ้านประกายปรง71361,500600131,500500
บ้านนาตาวงษ์8731,500600161,500500
บ้านโนนหมัน9101,500600121,500500
บ้านโตนด101071,500600201,500500
บ้านเสม็ด11361,500600161,500500
บ้านโพธิ์น้อย12591,50060081,500500
บ้านโพธิ์ปรือแวง13451,50060061,500500
บ้านสลักได143291,500600241,500500
บ้านหนองแดง15631,5006002401,500500

6.1.4 ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำสวน) ไม้ผล พืชผัก

หมู่บ้านหมู่ที่ในเขตชลประทานนอกเขตชลประทาน
จำนวนครัวเรือนแปลงไร่จำนวนครัวเรือนแปลงไร่
บ้านโนนกราด1---256.22
บ้านรวง36810.60221.75
บ้านพระวังหาร44412.25336.50
บ้านสวาสดิ์5225.33---
บ้านสวาสดิ์6335.25---
บ้านนาตาวงษ์8345.25---
บ้านโนนหมัน9110.25- -
บ้านโตนด104714.24444.34
บ้านเสม็ด11110.31---
บ้านโพธิ์น้อย12221.50---
บ้านโพธิ์ปรือแวง13220.75---
บ้านสลักได14162016.78484.75
บ้านหนองแดง15121.504510.18

6.1.5 ข้อมูลด้านการเกษตร (ทำไร่) มันสำปะหลัง

หมู่บ้านหมู่ที่ในเขตชลประทานนอกเขตชลประทาน
จำนวนครัวเรือนต้นทุนเฉลี่ย(บาท/ไร่)ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่)จำนวนครัวเรือนต้นทุนเฉลี่ย(บาท/ไร่)ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่)
บ้านนาตาวงษ์8---42,3004,500
บ้านโนนหมัน9---42,3004,500
บ้านโตนด10---102,3004,500
บ้านเสม็ด11---12,3004,500
บ้านโพธิ์น้อย12---12,3004,500
บ้านสลักได14---12,3004,500
บ้านหนองแดง15---892,3004,500

6.1.6 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
แม่น้ำ - -

-

-
ห้วย/ลำธาร - -

-

-
คลอง - 2 - -
หนองน้ำ/บึง - 1 - -
น้ำตก - - - -

6.1.7 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

แหล่งน้ำธรรมชาติพอเพียงไม่พอเพียงทั่วถึงไม่ทั่วถึง
แก้มลิง----
อ่างเก็บน้ำ----
ฝาย----
สระ-26--
คลองชลประทาน-24--
อื่น ๆ เหมือง-1--

6.1.8 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำจำนวน(แห่ง)ใช้ได้ใช้ไม่ได้พอเพียงไม่พอเพียง
บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ-----
บ่อน้ำดินสาธารณะ1212-111
ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.)77-7-
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)33-3-
แหล่งน้ำธรรมชาติ44-4-

6.2 การประมง

ในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือมไม่มีการประกอบอาชีพด้านการประมง

6.3 การปศุสัตว์

ด้านการปศุสัตว์ ประชากรในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม มีการเลี้ยงสุกร เลี้ยงโค เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด

6.4 การบริการ

ด้านการบริการในตำบลหนองงูเหลือมมีหน่วยธุรกิจด้านการบริการดังนี้

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 5 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 9 แห่ง
- โรงสีขนาดใหญ่ 1 แห่ง
- โรงสีชุมชน 11 แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวในเขตตำบลหนองงูเหลือมมีศูนย์รวมจิตใจทางด้านพุทธศาสนาสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แก่วัดรวง ตั้งอยู่ที่บ้านรวงหมู่ที่ 3 และวัดสมานมิตร ตั้งอยู่ที่บ้านเสม็ด หมู่ที่ 11

6.6 อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมในตำบลมีทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ดังนี้

6.6.1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่นการทำเสื่อกก ในหมู่ 4,5,6,7,14 การทำไม้กวาดหมู่ 9 การตีเหล็ก หมู่ 8,13 การทำเครื่องจักรสานหมู่ที่ 2,8
6.6.2 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงสีข้าวขนาดใหญ่ส่งออกหมู่ที่ 8 ,โรงงานเย็บผ้าหมู่ที่ 8,9,15 โรงงานขึ้นรูปเหล็กหมู่ที่ 9 ,โรงงานบรรจุก๊าซ หมู่ที่ 8 , โรงงานกลึงเหล็ก หมู่ที่ 2 ,โรงงานผลิตซีอิ้ว หมู่ที่ 2 โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป หมู่ที่ 15 ,โรงงานผลิตสังกะสีเหล็ก หมู่ที่ 15

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

จำนวนกลุ่มทุกประเภท 39 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่มได้ดังนี้

-กลุ่มออมทรัพย์ 15 กลุ่ม
-กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 20 กลุ่ม
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 กลุ่ม

6.8 แรงงาน

จากจำนวนประชากรของตำบลหนองงูเหลือมทั้งหมด 10,025 คน ประชากรที่มีอยู่ในวัยแรงงาน (ช่วงอายุ 19-60 ปี) มีประมาณ 6,135 คน หรือร้อยละ 61.20 ของประชากรทั้งตำบล ประชากรในวัยแรงงานนี้ประมาณร้อยละ 65 เป็นประชากรในภาคเกษตรกรรม ส่วนแรงงานที่เหลือร้อยละ 20 เป็นแรงงานนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ผู้รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย รับราชการ ก่อสร้าง เป็นต้น และสำหรับประชากรในวัยแรงงานทั้งหมดนี้ประมาณร้อยละ 15 เป็นผู้ว่างงานแบบซ่อนเร้น ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับต่าง ๆ

7.ศาสนา ประเพณี

7.1 การนับถือศาสนา

ประชากรในตำบลหนองงูเหลือมส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ในเขตตำบลหนองงูเหลือม มีวัดจำนวนทั้งหมด 10 แห่ง ดังนี้

1. วัดโนนโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 1,2
2. วัดรวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 1,2,3
3. วัดพระวังหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 4
4. วัดอำนวยศิลป์สารกิจ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 5,6,7
5. วัดโนนนางแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 8
6. วัดโนนหมัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 9
7. วัดสมานมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 10,11,12
8. วัดโพธิ์ปรือแวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 13
9. วัดหนองแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 15
10. วัดคูเมืองเก่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ศาสนิกชนจากหมู่ที่ 15 และหมู่ 16 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีประจำถิ่นและงานประจำปี ของตำบลหนองงูเหลือม

1. งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี
2. การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาประจำถิ่น ของตำบลหนองงูเหลือม มีดังนี้

1. นายจำลอง โปรงกลาง มีความรู้ด้านงานไม้ ทำตู้ กังหัน งานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า หมู่ 1
2. นายแฉล้ม คงฤทธิ์ ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ สานไซ ตะกร้า แพทย์แผนไทยลูกกรจัดยาชุด หมู่ 2
3. นายชม เชาว์มะเริง ปราชญ์ด้านศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม เพลงโคราช เพลงพื้นบ้าน หมู่ 3
4. นายสุชิน มอญกลาง ปราชญ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ทำน้ำหมัก หมู่ 4
5. นายสร้อย ชะวางกลาง ศิลปะหัตถะกรรมและสิ่งทอ หมู่ 5
6. นายแหลม มามาก ศิลปะหัตถะกรรมและสิ่งทอ หมู่ 7
7. นายพิน ป้ายงูเหลือม เกษตรกรรมและการทำมาหากิน ด้านวัสดุก่อสร้าง หมู่ 7
8. นายเกียรติพล ศรีโพธิ์ ปราชญ์ด้านศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม หมู่ 9
9. นายสด เจียมโพธิ์ ด้านเกษตรกรรมทำมาหากิน หมู่ 10
10. นายสมาน จันทร์นิ่ม ศิลปะหัตกรรมและสิ่งทอ หมู่ 13
11. นายวีรพงษ์ หมอกโพธิ์ ด้านเกษตรกรรมทำมาหากิน หมู่ 14
12. นายประสิทธิ์ พวงเกาะ ปราชญ์ด้านศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม เกษตรกร หมู่ 15

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมือง ของตำบลหนองงูเหลือม

1. ขนมถั่วตัด 2. ไม้กวาดเสี้ยนตาล

8.แหล่งน้ำ

8.1 น้ำ

8.1.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลุ่มน้ำและแหล่งน้ำของตำบล ในตำบลหนองงูเหลือม มีลำน้ำที่ไหลผ่าน คือ ลำบริบูรณ์ ซึ่งแยกจากลำตะคลอง ลำบริบูรณ์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งในฤดูการผลิตและหลังฤดูการผลิตเป็นจำนวนมาก ลำบริบูรณ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำต่าง ๆ เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งสิ้น แหล่งน้ำต่าง ๆ แหล่งน้ำต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ยังสามารถแบ่งออกเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ้งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำของตำบลและแหล่งน้ำเหล่านี้ยังเกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยได้นำน้ำไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย

8.1.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

แหล่งน้ำที่มีอยู่ในตำบลเป็นแหล่งน้ำใหม่ซึ่งได้รับการพัฒนาจากงบประมาณต่าง ๆ ของรัฐแหล่งน้ำเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในตำบล ในลักษณะของการอุปโภค และภาคอุตสาหกรรม

8.2 ป่าไม้

ในพื้นที่ไม่มีป่าไม้

8.3 ภูเขา

ในพื้นที่ไม่มีภูเขา

8.4 คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ บึงปรือแวง ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ประมาณ 884 ไร่ ปัจจุบันกำลังได้รับการพัฒนาจากหลายหน่วยงาน ประโยชน์ที่ได้รับจากบึงปรือแวงนี้ มีประโยชน์ต่อประชากรในตำบลอย่างมาก เช่น การใช้น้ำในการทำประปาอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัยและกรมทรัพยากรน้ำ ในปัจจุบันการประปาตำบลหนองงูเหลือมเป็นผู้ดำเนินการโดยการควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดยชาวบ้าน 15 หมู่บ้านได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในการเกษตร การใช้น้ำในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและในอนาคต บึงปรือแวงจะได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ราชการ หรือพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกต่อไป

9. อื่น ๆ

จุดเด่นของพื้นที่

พื้นที่ในตำบลหนองงูเหลือมทั้งหมดประมาณ 42.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,563 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 14,919 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 6,448 ไร่ และพื้นที่สาธารณะ อื่น ๆ 3,905 ไร่ พื้นที่แหล่งน้ำ 1,291 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 14,919 ไร่ ครอบคลุมหมู่บ้านทั้งหมดภายในตำบลลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มทำให้เหมาะแก่การทำนา ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นมีปริมาณสูงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology