องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม  มีลักษณะพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  และมีพื้นที่บางส่วนติดกับถนนมิตรภาพ  ประชาชนมีที่อยู่อาศัยมีลักษณะเป็นบ้านติดกัน  แบ่งหมู่บ้านออกเป็นคุ้ม  สภาพไม่แออัด  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพส่วนตัว  เช่น  ตีมีด  ทอเสื่อกก  ไม้กวาดเสี้ยนตาล  ปุ๋ยชีวภาพ  ฯลฯ  ประชากรบางส่วนรับราชการครู  ทหาร  ตำรวจ  พนักงาน  ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและเอกชน  ทำให้สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมดี  มีความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ  ปัญหาด้านสังคมและอาชญากรรมไม่มี  ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการขยายตัวของชุมชนหมู่บ้านมากขึ้น  ประกอบกับศักยภาพทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมจึงได้เริ่มกำหนดนโยบายและแผนงานในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการศึกษา  ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและด้านอื่นๆ  โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านอื่นๆ  เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนมีความสงบสุข  บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย  สังคมน่าอยู่  โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology