ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรื่อง วันที่
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2567
จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทางรอบบึงปรือแวง บ้านนาตาวงษ์, บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๘,๑๓ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-06-2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านโพธิ์น้อยถึงสามแยกหนองกระโดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-06-2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านโพธิ์น้อยถึงสามแยกหนองกระโดน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-06-2567
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองงูเหลือม อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางคลองโนนแค เริ่มตั้งแต่นานายสุวิทย์ ถึงนานางบญช่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-06-2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทางรอบบึงปรือแวง บ้านนาตาวงษ์, บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๘,๑๓ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-05-2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทางรอบบึงปรือแวง บ้านนาตาวงษ์, บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๘,๑๓ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31-05-2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทางรอบบึงปรือแวง บ้านนาตาวงษ์, บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๘,๑๓ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-05-2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-05-2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะกม. ๒๑๗๒๘๖ กิโลเมตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางสายทางรอบบึงปรือแวง บ้านนาตาวงษ์, บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๘,๑๓ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-05-2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-03-2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-03-2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2567
ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือจอสัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางไปนาโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนางอำไพ เบิกบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-03-2567
จ้างเหมาเครื่องจักรกลซ่อมแซมดินคันคลองโนนแค บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-02-2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร) จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2567
ซื้อผ้าผูกประดับ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายล้วนถึงสวนนางพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๒ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-02-2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางหลังโรงงานมังกรทอง เมททัลชีท (จากแยก ถนน คสล. เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอยบ้านนางเรไร สะเทินรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านยายเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ) จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-02-2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-02-2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน?น้ำเย็น) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-02-2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนายทวี สุพรรณกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2567
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2567
ซื้ออุปกรณ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ เข็ม+ไซริ้งค์ จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-01-2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนางละมัย ปล้องงูเหลือม ถึงถนนรอบด้านทิศเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางภัยจิตร ถึงซอยบ้านนางวาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางซอยลีลาวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2566
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางสี่แยกย่าโม ถึงบ้านนางสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-11-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ช่วงที่ ๑ สายทางศาลาบ้านเสม็ดถึงบ้านนายณัฐภณ ช่วงที่ ๒ สายทางศาลาบ้านเสม็ดถึงบ้านตาหลวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-11-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ช่วงที่ ๑ สายทางศาลาบ้านเสม็ดถึงบ้านนายณัฐภณ ช่วงที่ ๒ สายทางศาลาบ้านเสม็ดถึงบ้านตาหลวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-11-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ช่วงที่ ๑ สายทางศาลาบ้านเสม็ดถึงบ้านนายณัฐภณ ช่วงที่ ๒ สายทางศาลาบ้านเสม็ดถึงบ้านตาหลวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-11-2566
โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ช่วงที่ ๑ สายทางศาลาบ้านเสม็ดถึงบ้านนายณัฐภณ ช่วงที่ ๒ สายทางศาลาบ้านเสม็ดถึงบ้านตาหลวย 08-11-2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านโพธิ์น้อยถึง สามแยกหนองกระโดน 08-11-2566
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ ถนนสายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ไปเชื่อมบ้านหนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-11-2566
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปา บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางสามแยกศาลาบ้านอดีตผู้ใหญ่สมนึกถึงบ้านยายเชิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-11-2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-11-2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-11-2566
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 31-10-2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-09-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายสมพงษ์ เพ็ชรพะเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางปลื้มใจ น้อยกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2566
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-08-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางสามแยกบ้านนางต่ายตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อมถนนบ้านโตนด - บ้านโนนหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายทิม กองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-08-2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2566
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน และ ทรายเพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-08-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายกล้าถึงน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-08-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายประทีป ถึงศาลา SML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-08-2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET ๗๕๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๐-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คลข ๒๒๔ นครราชสีมา และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งขง ๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายประทีป ถึงศาลา SML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายกล้าถึงน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายประทีป ถึงศาลา SML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายกล้าถึงน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผท ๘๑๐๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนายสัมฤทธิ์ถึงบ่อกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2566
จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางเหมืองกลางโนนแคด้านทิศตะวันออกถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๕ สายทางเหมืองโคกกำปืน ถึงคลองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมลาดยางแอสฟัลท์ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-06-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสลักได หมู่ที่ ๑๔ สายทางคลองชลประทานจากถนนลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายประทีป ถึง ศาลา SML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางซอยบ้านนายแสวง ทรวงโพธิ์ ถึงวัดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนางหมุย ผ่องแผ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01-06-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายกล้า ถึงน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-05-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายคะนอง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-05-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายคะนอง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-05-2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-05-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนางประจวบ ทินกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนายผลถึงบ้านนายสมศักดิ์ ชมด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนางม่าน ฤกษ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-05-2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนายผลถึงบ้านนายสมศักดิ์ ชมด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านประกายปรง หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านนายสมพงษ์ ป้ายงูเหลือมถึงเหมืองอีสานเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-05-2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-05-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนางประจวบ ทินกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-05-2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-05-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านประกายปรง หมู่ที่ ๗ สายทางบ้านนายสมพงษ์ ป้ายงูเหลือมถึงเหมืองอีสานเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-05-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางซอยเนื้อย่างนิ้งหน่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายวิลัย จีบโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-04-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางวิภา งอนโพธิ์ ถึงบ้านนางวราภรณ์ ตากงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-04-2566
จ้างโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำ บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-04-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านสลักได หมู่ที่ ๑๔ สายทางคลองชลประทาน ถึงทำนบปิดขาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-03-2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-03-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-03-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-03-2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-03-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๕ สายทางคลองจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางบ้านผู้ใหญ่สะอ้อน ถึงศาลา ประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางบ้านผู้ใหญ่สะอ้อน ถึงศาลา ประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-03-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากบ้านนายมีชัย เชื่อมบ้านนายมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-02-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านยายนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านยาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-02-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางเข้าวัดสมานมิตร ด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๕ สายทางคลองจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-02-2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๕ สายทางคลองจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-02-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านยาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางเข้าวัดสมานมิตร ด้านทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านยาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านยาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-02-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านยาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-02-2566
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-02-2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนางหมุย ผ่องแผ้ว 14-02-2566
โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๕ สายทางคลองจาน 14-02-2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล. บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางคลองโนนแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-02-2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางเหมืองคลองจาน บริเวณหน้าวัดพระวังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-02-2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล. บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางคลองโนนแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2566
จ้างโครงการวางท่อ คสล. บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางคลองโนนแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางเหมืองคลองจาน บริเวณหน้าวัดพระวังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางเหมืองคลองจาน บริเวณหน้าวัดพระวังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางเหมืองคลองจาน บริเวณหน้าวัดพระวังหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 01-02-2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2566
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2566
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-01-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนายศักดา น้อยโคกสูง ถึงบ้านนางสาวจิรัชญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-01-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพระวังหาร หมูที่ ๔ สายทางนายสมชาย ช้อยขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางน้ำบ่อ ถึงบ้านนายอยู่ คงฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางหน้าวัดโนนนางแก้ว ถึงบ้านนางแต้ม หมอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพระวังหาร หมูที่ ๔ สายทางนายสมชาย ช้อยขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-01-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนายศักดา น้อยโคกสูง ถึงบ้านนางสาวจิรัชญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-01-2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-01-2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางหน้าวัดโนนนางแก้ว ถึงบ้านนางแต้ม หมอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางน้ำบ่อ ถึงบ้านนายอยู่ คงฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-01-2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-01-2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 06-01-2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนายบุญชิต ดอกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-12-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางบ้านนายบุญชิต ดอกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านยายหอม ปราบงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนางวันเพ็ญ พรมงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนางรุจี ขาวเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนางวันเพ็ญ พรมงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-12-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประกายปรง หมู่ที่ ๗ สายทางซอยเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายเด่นดำรงค์ ชอบเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ ประปาผิวดินขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-11-2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะกม. ๑๗๕๐๗๔ กิโลเมตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-11-2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-11-2565
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ 2/2565 22-11-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-11-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางโสภณ เปลี่ยนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-11-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านายอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางโสภณ เปลี่ยนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-11-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ ขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-11-2565
จ้างเหมาซ่อมสายส่งสัญญาณกล้องวงจรปิด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-11-2565
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน 08-11-2565
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน 08-11-2565
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ 02-11-2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-11-2565
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 26-10-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-10-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางลีลาวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-10-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนางชุติมา คำภีระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-10-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนางชุติมา คำภีระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-10-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางลีลาวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-10-2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-10-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-10-2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-10-2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-09-2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางนางสมนึก อบกลาง - บ้านนายวิโรจน์ ย่านงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางนายจาง ดองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำลงบึงปรือแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางนางสมนึก อบกลาง - บ้านนายวิโรจน์ ย่านงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางนายจาง ดองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2565
จ้างโครงการขยายเขตประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนางสุภาพ ไพราม และบ้านนางมาติกา สกุลกัญจนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-09-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-09-2565
ซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2565
ซื้อ๑.เก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ ตัว ๒. เก้าอี้สำนักงานจำนวน ๑ ตัว ๓. โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชุมชน จำนวน ๒๔รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2565
ซื้อ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ๑ เครื่อง ๓.เครื่องพิมพ์ Multifunction ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
จ้างโครงการปรับปรุงประปา บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-09-2565
ซื้อ๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-09-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางซอยหลังศาลา sml ถึง บ้านนายร่วม ถมโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางซอยบ้านนางรอด สอนฤทธิ์ ถึงจุดเชื่อมต่อทางเข้าวัดสมานมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็กสีขาว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมาระยะกม. ๑๗๑๙๒๗ กิโลเมตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2565
เช่าพื้นที่ให้บริการจัดการเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดเมนเนมและโฮสติ้ง โดยจดทะเบียน DOT GO DOT TH ใช้ชื่อว่า www.nongnguluam.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2565
ซื้อเครื่องพ่นยาฝอยละออง ULV จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางซอยหลังศาลา sml ถึง บ้านนายร่วม ถมโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางซอยบ้านนางรอด สอนฤทธิ์ ถึงจุดเชื่อมต่อทางเข้าวัดสมานมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2565
ซื้อ๑.เติมน้ำยาเคมีแห้ง ขนาดถังบรรจุ ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง๒.ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ภายในบรรจุผงเคมีแห้ง จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-09-2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-09-2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-09-2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๕ สายทางสระขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2565
จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนายมาก ถึงนานายเฉลิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2565
ซื้อชุดดับเพลิง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-09-2565
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2565
ซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ขนาดกำลัง ๐.๘ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมาระยะกม. ๑๗๒๒๑๘ กิโลเมตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากถนนมิตรภาพ ถึงทางเข้าบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางห้าแยกขนมจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายเพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากถนนมิตรภาพ ถึงทางเข้าบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-08-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางห้าแยกขนมจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-08-2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-08-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2565
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน ๑๙ รายการ 15-08-2565
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-08-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-08-2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายเทียร-บ้านนายคูณ โชติกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-07-2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายเทียร-บ้านนายคูณ โชติกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-07-2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนายโรมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-07-2565
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน (แบบกระจก) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2565
ซื้อ๑.พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว๒.พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนางสัมฤทธิ์ ถึงถนนปลอดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายบุญสม แถวกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านโนนกราดเชื่อมบ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางสาวสุนิสา ทรวงโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนางสัมฤทธิ์ ถึงถนนปลอดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนายสำราญ กลักโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้านโนนกราดเชื่อมบ้านรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางสาวสุนิสา ทรวงโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายบุญสม แถวกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางหอพักนายสมชายไปบ้านนายบุญสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-07-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางหอพักนายสมชายไปบ้านนายบุญสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-07-2565
จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-07-2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-06-2565
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ 1/2565 30-06-2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-06-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองโนนแค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-06-2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองโนนแค หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-06-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางโรงน้ำถึงบ้านยายนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-06-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายทางโรงน้ำถึงบ้านยายนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปรับถางป่า วัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ASUS หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0066 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ขุดลอกคลองส่งน้ำ ปรับถางป่า วัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-05-2565
ซื้อ๑.ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน ๑ ตู้ ๒.ตู้เหล็กบานเปิด ๒ บาน ๓.โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
ซื้อ๑.พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตัว๒.พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
ซื้อเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-05-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-05-2565
ซื้อถุงยังชีพจำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2565
จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับโครงการลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-05-2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-05-2565
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 11-05-2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-05-2565
จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-05-2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑๐ รายการ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะกม. ๑๖๓๓๙๓ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-05-2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-04-2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-04-2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๗๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-04-2565
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-04-2565
ถุงยังชีพ จำนวน ๑๒๐ ถุง 12-04-2565
ซื้อ๑.น้ำดื่มขวด ๖๐๐มล. (๑ แพ็คบรรจุ ๑๒ ขวด)จำนวน ๘๖ แพ็ค ๒.น้ำแข็งหลอด บรรจุถุงปุ๋ย ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๒ ถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองงูเหลือม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05-04-2565
ซื้อคลอรีนผง ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐-๗๕% จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-03-2565
ซื้อคลอรีนผง ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๗๐-๗๕% จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2565
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-03-2565
เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒๙ ชุด 22-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองงูเหลือม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองงูเหลือม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางภณิดา คงฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางภณิดา คงฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-03-2565
ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15-03-2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๘๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางศาลตาปู่เชื่อมคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนางพเยาว์ สนงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางเฮียง สนศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านสลักได หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนางพเยาว์ สนงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-03-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองงูเหลือม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านสลักได หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางศาลตาปู่เชื่อมคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางเฮียง สนศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านผู้ใหญ่ประกอบ แคนงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านประกายปรง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-03-2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านประกายปรง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 สายทางนายดาวถึงถนนรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านรวง หมู่ที่ 3 สายทางเหมืองดาดคอนกรีต - บ้านนาง พิรัตน์ คงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านรวง หมู่ที่ 3 สายทางเหมืองดาดคอนกรีต - บ้านนาง พิรัตน์ คงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-03-2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 สายทางนายดาวถึงถนนรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-03-2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-03-2565
ซื้อ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2565
ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-02-2565
ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-02-2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-02-2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2565
ประกวดราคาซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22-02-2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-02-2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-02-2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองงูเหลือม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11-02-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-02-2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-02-2565
ซื้อครุภัณฑฺ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-01-2565
ซื้อพัดลมโคจร จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-01-2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-01-2565
จัดซื้อรถยนต์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 19-01-2565
ซื้อ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงานจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-01-2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-12-2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-12-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะกม. ๑๕๓๒๑๗ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-12-2564
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองงูเหลือม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 09-12-2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยรื่นรม บ้านประกายปรง หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-12-2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนางสายฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางซอยบ้าน นางเย็น หมอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก สายทางซอยบ้าน อ.ชัชวาล เห็นกลาง ถึง บ้านนายเฉลิม เห็นกลาง บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-12-2564
ซื้อคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จำนวน ๘๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายยงยุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้าน นางนงนุช เจียกงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายยงยุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางบ้าน นางนงนุช เจียกงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนางสายฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2564
ซื้อแบบพิมพ์ (บัตรเลือกตั้ง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-11-2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-11-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-10-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-10-2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 25-10-2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ปรือแวงสายทางบ้านย่าแปลก ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก 18-10-2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางโรงสีตานาย ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก 18-10-2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-10-2564
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-10-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะเลขกิโลเมตร ๑๔๙,๗๐๔ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-10-2564
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-10-2564
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า บริเวณ อบต. หนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักน้ำ บ้านรวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายประนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางซอยหน้าศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านหมอเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางเหมืองตาหยวก ดำเนินการถมดิน มีปริมาณดิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.หนองงูเหลือม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางโรงกลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางบ้านนายจักรพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ สายทางเข้าบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านสลักได้ หมู่ที่ ๑๔ สายทางคลองสีฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านประกายปรง หมู่ที่ ๗ สายทางสามแยกบ้านนางทองย้อย เชื่อมเหมืองตายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงถนนมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักน้ำ บ้านรวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-09-2564
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางซอยหน้าศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านสลักได้ หมู่ที่ ๑๔ สายทางคลองสีฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-09-2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางโรงกลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางบ้านนายจักรพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2564
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุไฟฟ้า บริเวณ อบต. หนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2564
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายประนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางจากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงถนนมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวหินคลุก บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางเหมืองตาหยวก ดำเนินการถมดิน มีปริมาณดิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.หนองงูเหลือม กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-09-2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านประกายปรง หมู่ที่ ๗ สายทางสามแยกบ้านนางทองย้อย เชื่อมเหมืองตายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-09-2564
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-09-2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางโรงสีตานาย ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก 22-09-2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ปรือแวงสายทางบ้านย่าแปลก ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก 22-09-2564
เหมาซ่อมแซ่มรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะกม. ๑๔๗๓๖๙ กิโลเมตร 21-09-2564
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ปรือแวงสายทางบ้านย่าแปลก ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 20-09-2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณด้านหน้า อบต. หนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณด้านหน้า อบต. หนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2564
ซื้อ๑. น้ำยาพ่นหมอกควัน ขนาดบรรจุขวด ๑ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด๒. ทรายเพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) แบบซอง ๕๐ กรัม ๕๐๐ ซอง / ถัง จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-09-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-09-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-09-2564
วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง 09-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางคลองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-09-2564
เช่าพื้นที่ให้บริการจัดการเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม โดเมนเนมและโฮสติ้ง โดยจดทะเบียน DOT GO DOT TH ใช้ชื่อว่า www.nongnguluam.go.th ใน พื้นที่ให้บริการ พื้นที่ Hosting ๕ GB มีปริมาณรับส่งข้อมูล Unlimited โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ภายในระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางคลองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2564
จ้างตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำประปา จำนวน ๑ ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-09-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมหินคลุกบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางโรงงานรัฐสีมา ๒ เชื่อมหนองมะเขือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-09-2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-08-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมหินคลุกบ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๕ สายทางโรงงานรัฐสีมา ๒ เชื่อมหนองมะเขือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-08-2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-08-2564
จ้างเหมาทำป้ายแผ่นอะคริลิคสีน้ำเงิน หนา ๒.๕ มม. กว้าง ๐.๕๖ x ๒.๔๐ ม. จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-08-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-08-2564
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางโนนแค บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-08-2564
จ้างโครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล บริเวณที่ทำการ อบต. หนองงูเหลือม บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางโนนแค บ้านพระวังหาร หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนางน้อย จงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนายประมง ดาษงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต. หนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างโครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล บริเวณที่ทำการ อบต. หนองงูเหลือม บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
จ้างเหมาตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-08-2564
ซื้อชุดเครื่องมือช่าง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนางอภิรดา - บ้านนางแสงจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางศาลตาปู่ไปบ้านรวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายโรงน้ำเชื่อมบ้านยายนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางทองมี พันธุวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านนางทองมี พันธุวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านรวง หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนางอภิรดา - บ้านนางแสงจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2564
ซื้อ๑.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-08-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๑ สายทางศาลตาปู่ไปบ้านรวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๑ สายโรงน้ำเชื่อมบ้านยายนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-08-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2564
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน ๓ โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-08-2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 04-08-2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๕๔๘ ขวด พร้อมอุปกรณ์ฉีด เข็ม+ไซริ้งค์ จำนวน ๑,๕๔๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-08-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-08-2564
ซื้อกล้องวัดระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือช่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางฉลวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางมณี ขอดวงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนายบุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-07-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนายบุญมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางมณี ขอดวงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-07-2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-07-2564
ซื้อตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-07-2564
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนางผัน จำปาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนายสถิต ถึง ถนนปลอดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนางผัน จำปาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-07-2564
จ้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ สายทางบ้านนายสถิต ถึง ถนนปลอดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-07-2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-07-2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-07-2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-07-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06-07-2564
จ้างโครงการขุดบ่อพักตะกอนระบบประปาบ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05-07-2564
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-07-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายสมโชค โชติกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะเลขกิโลเมตร ๔๕๕๙๔๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางศาลตาปู่ บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางสี่แยกย่าโม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-06-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำ บึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ ช่วงบ้านโพธิ์ปรือแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-06-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายจำลอง ใจงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ สายทางบ้านนายสมโชค โชติกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-06-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางศาลตาปู่ บ้านโพธิ์ปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.สำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดภาครเรียนที่๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-06-2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดภาครเรียนที่๑/๒๕๖๔ 14-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เปิดภาครเรียนที่๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-06-2564
จ้างโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำขุดลอกคลองโนนกระตัง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2564
ซื้อ๑. กระดาษ ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐๐ รีม ๒. กระดาษ ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม จำนวน ๑๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2564
ซื้อ๑. หมึกพิมพ์สำเนา Riso RZ-๓๗๐๐AG สีดำ จำนวน ๔ หลอด ๒. กระดาษไขมาสเตอร์ A๓ Riso RZ-๓๗๐๐AG จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-06-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10-06-2564
จ้างโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำขุดลอกคลองโนนกระตัง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านยายเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านนายอารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-06-2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านยายเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-06-2564
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-06-2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-06-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-05-2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-05-2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-05-2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 24-05-2564
ซื้อ๑.เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ อัน๒.ล้อวัดระยะทาง วัดระยะทางได้ไม่ต่ำกว่า ๙,๙๙๙ เมตร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-05-2564
ซื้อล้อวัดระยะทาง วัดระยะทางได้ไม่ต่ำกว่า ๙,๙๙๙ เมตร จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-05-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-05-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-05-2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-04-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะเลขกิโลเมตร ๑๓๗๙๕๖ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-04-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-04-2564
ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-04-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมชุดกล้องวงจรปิด cctv บ้านรวง หมู่ที่ ๓ บ้าน , บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ ๘ , ป้อมตำรวจตำบลหนองงูเหลือม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-04-2564
ขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม 30-03-2564
ซื้อชุดรับแขก แบบ ๕ ที่นั่ง (โครงไม้ ที่นั่ง ? พนักพิงเบาะลอย พร้อมโต๊ะกลาง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30-03-2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2564
ซื้อใบเสร็จแบบกระดาษต่อเนื่อง ๓ พับ สำหรับระบบค่าเก็บขนขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จำนวน ๑๘,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-03-2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบุญละมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-03-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-03-2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุก บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ สายทางบุญละมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-03-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-03-2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16-03-2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน ? น้ำเย็น ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-03-2564
ซื้อ๑. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว ๒. เก้าอี้สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว ๓. ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตรอบบึงปรือแวง สายทางช่วงประปาบ้านโนนหมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองงูเหลือม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02-03-2564
ซื้อ๑. สารส้มก้อนใส จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ๒. คลอรีนผง ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๖๕ % จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-03-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24-02-2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๑๘๑๖ นครราชสีมา ระยะกิโลเมตร ๑๓๓๓๖๗ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2564
ซื้อ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-02-2564
ขุดลอกบึงปรือแวง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม 09-02-2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-02-2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04-02-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-01-2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08-01-2564
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใส และ คลอรีนผง) 06-01-2564
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ) จำนวน ๒๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-12-2563
ซื้อ๑.น้ำดื่มขวด ๖๐๐มล. (๑ แพ็ค บรรจุ ๑๒ ขวด) จำนวน ๘๖ แพ็ค ๒.น้ำแข็งหลอด บรรจุถุงปุ๋ย ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๒ ถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-12-2563
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558  โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology