ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
 - รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประขุมสภา อบต.สมัยประขุมวิสามัญ สมัยที่ 2
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประขุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4
 - รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology