ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน (e-plan)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่แรก ปี 2562
 - รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
 - รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
 - รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
 - รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
 - รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology