ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
 แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน (e-plan)
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก คำนำ สารบัญ
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 - ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 - ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ
 - ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
 - ประกาศ
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology