ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)
 แผนดำเนินงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก
 - คำนำ
 - สารบัญ
 - ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
 - บัญชีสรุปโครงการ
 - บัญชีโครงการ
 - ประกาศใช้แผน
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology