ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 1
 - คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2
 - คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 3
 - คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กิจการประปา)
 - ส่วนที่ 2
 - บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - บันทึกหลักการและเหตุผลแยกแผนงาน
 - บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียด
 - รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานบริหารทั่วไป)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานบริหารงานคลัง)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานรักษาความสงบภายใน)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานการศึกษา)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานสาธารณสุข)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานสังคมสงเคราะห์)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานเคหะและชุมชน บริหารทั่วไป)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานความเข้มแข็งของชุมชน)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานเกษตร)
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลาง)
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 - ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
 - รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับประปา
 - รายจ่ายกิจการประปา
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
 - ประกาศข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
 - ประกาศข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology