แบบฟอร์มภาษี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ภดส.4แบบบัญชีรายการห้องชุด.docx
 - 1.2แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง.docx
 - ภดส.3แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.docx
 - ภดส.7แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งป.docx
 - ภดส.10คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี.docx
 - ภดส.1แบบบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่.docx
 - ภดส.6หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ.docx
 - 1.1แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน.docx
 - ภดส.3แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-1.docx
 - 1.3แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุด.docx
 - ภดส.5แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ใ.docx
 - ภดส.2แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด.docx
 - .htaccess
 - ภดส.11ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก.docx
 - ภดส.8แบบแสดงรายการคำนวณภาษีห้องชุด.docx
 - ภดส.9คำร้องขอรับเงินภาษีคืน.docx
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology