ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน (e-plan)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - การจดทะเบียนพาณิชย์
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 - ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)
 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 - การจัดคนลงสู่ตำแหน่งในส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่
 - กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม สำหรับปีงบประมาณ 2561-2563
 - พรบ.บริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 - uhu
 - jancokk
 - asu
 - sssssss
 - รายงานการประชุมสภา อบต.สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology