ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน (e-plan)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 บริหารความเสี่ยง
 การจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการดำเนินตามแผนการดำเนินงาน
 คู่มือประชาชน
 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 นโยบาย No Gift Policy
 งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 - ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 - คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - มาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
 - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - ว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัย พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กการบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology