ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน (e-plan)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 บริหารความเสี่ยง
 การจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานผลการดำเนินตามแผนการดำเนินงาน
 คู่มือประชาชน
 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 นโยบาย No Gift Policy
 งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 
งบการเงิน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561
 - รายงานรับ - จ่ายเงินสด ปี 2561
 - เแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1-4 ต.ค.60-ก.ย.61
 - รายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ งวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1-4 ต.ค.61-ก.ย.62
 - การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 - แผนการใช้จ่าย พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 63-กันยายน 64)
 - การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 - แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565
 - แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565
 - แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด ประจำปี 2565
 - แผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษาฯ ประจำปี 2565
 - การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 - รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: saraban_06303203@dla.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology