ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน (e-plan)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
แผนพัฒนาบุคลากร
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาบุคลากร 61
 - นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานของพนักงาน
 - ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 - ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 - แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - แผนการจัดการความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
 - แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
 - นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน อบต.หนองงูเหลือม
 - ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอปรับชั้่น
 - ประกาศคณะกรรมการพนักงานฯเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลฯ
 - ประกาศเรื่องนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - ประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ อบต.หนองงูเหลือม
 - ประกาศเรื่องเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 - ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ พ.ศ.2564
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ของ อบต.ฯ ปี พ.ศ.2564
 - ประกาศมาตรการป้องการการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - ประกาศมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอปท.
 - ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ อปท.
 - สรุปนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
 - นโยบายการบริหารและแผนพัฒนาบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology