ดาวน์โหลด
 ระเบียบและกฎหมาย
 การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน (e-plan)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 - กราฟแสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2563
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
 - ข้อมูลการให้บริการ ปี 64 (รอบ 12 เดือน)
 - ข้อมูลการให้บริการ ปี 65 (ไตรมาสที่ 1)
 - สถิติการให้บริการ 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
222 หมู่ 8 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4420-7558 , โทรสาร 0-4450-7558 ต่อ 26, 089-845-9171 
Email: admin@nongnguluam.go.th 
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology